Polityka prywatności

data ostatniej aktualizacji: 28.04.2020

Przedmiot i cel Polityki –  Jaki jest cel Polityki? Kogo dotyczy? Kto jest administratorem danych osobowych?

Niniejszy dokument opisuje w jaki sposób właściciel serwisu www.farbyspecjalistyczne.pl gromadzi, wykorzystuje, jak również chroni dane osobowe Użytkowników serwisu, w tym sklepu Internetowego.

Właścicielem serwisu oraz administratorem danych jest Nobli sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Bardzkiej 60, 50-517 Wrocław wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego – Rejestr Przedsiębiorców pod numerem KRS 0000342475, sąd rejestrowy: Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej Wydział VI Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego; NIP 8992684140; Regon 021122451 (dalej „my” lub „nas”).

Informacje zawarte w Polityce prywatności dotyczą Użytkowników serwisu, tj. osób odwiedzających nasze strony internetowe, osób zapisujących się na szkolenia, do otrzymywania Newslettera oraz tych, którzy dokonują zakupów za pośrednictwem sklepu w serwisie (klientów, konsumentów).

Odwiedzając stronę www.farbyspecjalistyczne.pl, zapisując się na szkolenie, do Newslettera, składając zamówienie w sklepie, tworząc konto na stronie oraz zawierając umowę sprzedaży, akceptujesz i zgadzasz się na praktyki opisane w niniejszej Polityce.

Pytania, komentarze i prośby dotyczące niniejszej Polityki prywatności są mile widziane i powinny być kierowane do administratora danych, tj.:

Kategorie danych osobowych, cele przetwarzania i podstawy prawne – Jakie dane osobowe przetwarzamy i dlaczego? Jakie są podstawy prawne?

1. Dane niezbędne do złożenia zamówienia, założenia konta, zawarcia umowy sprzedaży.

Składający zamówienie wypełnia stosowny formularz na stronie internetowej, w którym podaje dane, tj. imię, nazwisko, adres dostawy/ siedziby/wysyłki (ulica, numer budynku, numer lokalu, kod pocztowy, miasto, województwo, kraj), numer telefonu oraz adres e-mail, kupujący będący przedsiębiorcą podaje również nazwę firmy oraz nr NIP.

Zamówienie można złożyć zarówno bez rejestracji, ale również (opcjonalnie) rejestrując się/logując do sklepu.

Rejestrując się na stronie tworzone jest konto kupującego. Rejestracja wymaga od kupującego wypełnienia stosownego formularza elektronicznego, dostępnego na stronie internetowej, poprzez wprowadzenie wymaganych danych. Zakres danych obejmuje dane niezbędne do złożenia zamówienia, wymienione powyżej. Rejestracja jest dobrowolna.

Cel: Podanie przez kupującego danych osobowych jest niezbędne do złożenia zamówienia oraz zawarcia i wykonania umowy sprzedaży. Podanie adresu e-mail i/lub numeru telefonu jest niezbędne do potwierdzenia przyjęcia i realizacji zamówienia.

Podstawa prawna:

– art. 6 ust. 1 lit. b) RODO – przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy, tj. przyjęcie oraz realizacja zamówienia, zawarcie i wykonanie umowy sprzedaży;

– art. 6 ust. 1 lit. c) RODO – przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, tj. wynikającego z ustawy o rachunkowości;

– art. 6 ust. 1 lit. f) RODO – przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, tj. dostarczenie klientom informacji o realizacji zamówienia, bieżący kontakt z klientem w zakresie realizacji zamówienia, obsługa reklamacji, żądania odstąpienia od umowy.

2. Dane do zgłoszenia na szkolenie.

W przypadku chęci udziału w szkoleniach przetwarzamy dane tj. imię i nazwisko, nazwa firmy, miasto, adres e-mail oraz telefon kontaktowy.

Cel: Tak pozyskane dane osobowe będziemy przetwarzać w celach przeprowadzenia wszelkich działań związanych z organizacją i realizacją szkoleń.

Podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) RODO – przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, tj. kontakt w związku z przygotowaniem i przeprowadzaniem szkolenia.

3. Dane do Newslettera.

W przypadku zgłoszenia chęci otrzymywania od nas Newslettera zbieramy  i przetwarzamy dane Użytkownika tj. imię oraz adres e-mail.

Cel: Dane związane z Newsletterem będą wykorzystywane do dostarczania informacji marketingowych w celu promocji produktów, bloga, kanału YouTube oraz fanpage’a na Facebooku.

Podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. a) RODO, tj. osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów. Jednocześnie informujemy, iż wyrażoną zgodę można wycofać w dowolnym momencie, wystarczy wysłać taką widomość na adres e-mail: biuro@farbyspecjalistyczne.pl lub kliknąć w link dezaktywacyjny, który jest w każdym naszym Newsletterze. Takie wycofanie zgody nie będzie miało wpływu na zgodność prawną przetwarzania przed wycofaniem zgody.

4. Dane dotyczące użytkowania.

W związku z wizytą w serwisie gromadzimy następujące informacje: dane przeglądarki (np. rodzaj, wersja, język); dane systemu operacyjnego oraz interfejsu; dane witryny, z której nastąpiło przekierowanie (URL strony odsyłającej); dane stron internetowych odwiedzanych w naszym serwisie; datę i godzinę uzyskania dostępu do naszego serwisu; status dostępu / kod statusu HTTP, ilość przesłanych danych, adres protokołu internetowego (IP). Dane te zbierane są w formie plików cookies – więcej o tym przeczytasz w Polityce wykorzystania plików cookies.

Cele: Dane dotyczące użytkowania będą wykorzystywane w celu zapewnienia dostępu do serwisu, ułatwienia korzystania z serwisu oraz w celu wykrycia błędów technicznych i/lub błędów w transmisji komunikacji elektronicznej. Dane będą wykorzystywane również do celów statystycznych, tj. zbierania informacji na temat korzystania z naszego serwisu przez Użytkowników.

Podstawa prawna:

– art. 6 ust. 1 lit. f) RODO – przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią. Interesy te mają na celu zapewnienie Użytkownikowi dostępu do serwisu zgodnie z żądaniem oraz osiągnięcie innych celów określonych powyżej. Podstawa prawna dotyczy wykorzystania niezbędnych plików cookies.

– art. 6 ust. 1 lit. a) RODO – osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę. Podstawa prawna dotyczy wykorzystania statystycznych zewnętrznych plików cookies. Podczas pierwszej wizyty na stronie wyświetlana jest Użytkownikowi informacja na temat stosowania plików cookies. Korzystając
z naszej strony z włączoną w przeglądarce obsługą plików cookies, wyrażasz zgodę na wykorzystywanie plików cookies. Zawsze możesz zmienić ustawienia cookies z poziomu swojej przeglądarki albo w ogóle usunąć pliki cookies. Przeglądarki zarządzają ustawieniami cookies na różne sposoby. W menu pomocniczym przeglądarki internetowej znajdziesz wyjaśnienia dotyczące zmiany ustawień cookies. Więcej o tym przeczytasz w Polityce wykorzystania plików cookies.

Okresy retencji – Jak długo przechowujemy dane osobowe?

Dane osobowe klienta będą przechowywane w celach rozliczeniowych maksymalnie przez okres wynoszący 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin płatności podatku związany z umową zawartą w sklepie. W pozostałym zakresie uzasadnionym celami przetwarzania dane osobowe będą przechowywane tak długo, jak istnieć będzie podstawa prawna ich przetwarzania, chyba, że obowiązujące przepisy prawa wymagałyby dłuższego okresu ich przechowywania. Z końcem okresu przechowywania dane osobowe zostaną usunięte lub zanonimizowane.

W przypadku, kiedy przetwarzamy dane osobowe Użytkownika na podstawie dodatkowych zgód – oczywiście pod warunkiem, że je wyrazi – przetwarzamy je aż do czasu cofnięcia wcześniej udzielonej zgody. W przypadku przetwarzania danych osobowych do celów marketingu bezpośredniego – przetwarzamy je aż do czasu zgłoszenia sprzeciwu względem ich przetwarzania.

Podsumowując, dane Użytkowników przechowujemy nie dłużej niż jest to konieczne do realizacji celów, dla których je zgromadzono, chyba że obowiązujące przepisy prawa wymagają od nas ich dłuższego przechowywania.

Kategorie odbiorców i transfery międzynarodowe – Do kogo przesyłamy dane osobowe i gdzie się one znajdują?

Udostępniamy zebrane dane osobowe klienta wybranemu przewoźnikowi lub pośrednikowi realizującemu przesyłki na nasze zlecenie. W przypadku klienta, który korzysta ze sposobu płatności elektronicznych lub kartą płatniczą udostępniamy zebrane dane osobowe klienta, wybranemu podmiotowi obsługującemu powyższe płatności. Możemy również przekazywać dane dostawcom, którym zlecimy usługi związane z przetwarzaniem danych osobowych, np. dostawcom usług IT, podmiotom obsługującym serwis internetowy. Takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy powierzenia zawartej z nimi i tylko zgodnie z naszymi poleceniami.

Każdy przypadek przyznania dostępu do danych osobowych Użytkowników jest ograniczony do tych osób/podmiotów, które muszą uzyskać dostęp do danych Użytkowników, aby móc wypełniać swoje obowiązki zawodowe. Udostępnimy również dane osobowe Użytkowników zgodnie z wymogami lub zezwoleniami obowiązującego prawa profesjonalnym doradcom, organom rządowym i sądom.

Dane osobowe nie są przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.

Bezpieczeństwo danych – w jaki sposób chronimy dane osobowe?

Wszystkie dane osobowe Użytkowników uzyskane za pośrednictwem naszego serwisu są przetwarzane w sposób zapewniający ich bezpieczeństwo, zgodnie z przepisami powszechnie obowiązującego prawa, w szczególności zaś z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

Prawa użytkownika – Jakie prawa mają Użytkownicy i jak można dochodzić swoich praw?

Użytkownikowi Serwisu przysługuje prawo:

   • dostępu do danych oraz otrzymanie ich kopii. Użytkownik ma prawo uzyskać od nas potwierdzenie, czy przetwarzamy jego dane osobowe, a jeżeli ma to miejsce, Użytkownik ma prawo:
    • uzyskać dostęp do swoich danych osobowych,
    • uzyskać informacje o celach przetwarzania, kategoriach przetwarzanych danych osobowych, o odbiorcach lub kategoriach odbiorców tych danych, planowanym okresie przechowywania danych lub o kryteriach ustalania tego okresu, o prawach przysługujących Użytkownikowi na mocy RODO oraz o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego, o źródle tych danych, o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu oraz o zabezpieczeniach stosowanych w związku z przekazaniem tych danych poza Unię Europejską,
    • uzyskać kopię swoich danych osobowych.
   • do sprostowania (poprawiania) danych. Użytkownik ma prawo do sprostowania i uzupełnienia podanych przez siebie danych osobowych. Ma prawo żądać od nas sprostowania tych danych (jeżeli są nieprawidłowe) oraz ich uzupełnienia (jeżeli są niekompletne);
   • do usunięcia danych (prawo do bycia zapomnianym) – jeżeli zdaniem Użytkownika nie ma podstawie do tego, abyśmy przetwarzali jego dane może on żądać, abyśmy je usunęli. Użytkownik ma prawo żądania usunięcia danych osobowych, jeżeli:
    • wycofał określoną zgodę, w zakresie w jakim dane osobowe były przetwarzane w oparciu o zgodę Użytkownika,
    • dane osobowe Użytkownika przestały być niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w których były przetwarzane,
    • wniósł sprzeciw wobec wykorzystywania danych w celach marketingowych,
    • wniósł sprzeciw wobec wykorzystywania danych w celu prowadzenia statystyki korzystania z serwisu, a sprzeciw został uznany za zasadny,
    • dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z prawem.

Pomimo żądania usunięcia danych osobowych, w związku z wniesieniem sprzeciwu lub wycofaniem zgody, możemy zachować pewne dane osobowe w zakresie niezbędnym do celów ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń. Dotyczy to w szczególności danych osobowych obejmujących: imię, nazwisko, adres e-mail oraz historię aplikacji, które to dane zachowujemy dla celów rozpatrywania skarg oraz roszczeń związanych z korzystaniem z naszych usług;

   • ograniczenia przetwarzania danych – Użytkownik może żądać, abyśmy ograniczyli przetwarzanie jego danych osobowych wyłącznie do ich przechowywania lub wykonywania uzgodnionych z Użytkownikiem działań, jeżeli jego zdaniem mamy nieprawidłowe dane na jego temat lub przetwarzamy je bezpodstawnie, lub Użytkownik nie chce, żebyśmy je usunęli bo są jemu potrzebne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń, lub na czas wniesienia sprzeciwu względem przetwarzania danych. Użytkownik ma prawo do żądania ograniczenia wykorzystania jego danych osobowych w następujących przypadkach:
    • gdy kwestionuje prawidłowość swoich danych osobowych – wówczas ograniczymy ich wykorzystanie na czas potrzebny nam do sprawdzenia prawidłowości danych Użytkownika,
    • gdy przetwarzanie danych Użytkownika jest niezgodne z prawem, a zamiast usunięcia danych zażądasz ograniczenia ich wykorzystania,
    • gdy dane osobowe Użytkownika przestały być niezbędne do celów, w których je zebraliśmy lub wykorzystywaliśmy, ale są one potrzebne Użytkownikowi w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń,
    • gdy Użytkownik wniósł sprzeciw wobec wykorzystania swoich danych – wówczas ograniczenie następuje na czas potrzebny do rozważenia, czy – ze względu na szczególną sytuację Użytkownika – ochrona jego interesów, praw i wolności przeważa nad interesami, które realizujemy, przetwarzając dane osobowe Użytkownika;
    • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych Użytkownika w celu prowadzenia marketingu bezpośredniego. Jeżeli Użytkownik skorzysta z tego prawa, zaprzestaniemy przetwarzania danych w tym celu. Jeżeli sprzeciw Użytkownika okaże się zasadny i nie będziemy mieli innej podstawy prawnej do przetwarzania danych osobowych Użytkownika, usuniemy dane Użytkownika, wobec wykorzystania których wniósł on sprzeciw;
   • wniesienia skargi do organu nadzorczego. Użytkownik może zgłaszać do nas skargi, zapytania i wnioski dotyczące przetwarzania swoich danych osobowych oraz realizacji przysługujących mu uprawnień. Jeżeli Użytkownik uważa, że przetwarzamy jego dane niezgodnie z prawem, może złożyć w tej sprawie skargę do organu nadzorczego z siedzibą przy ul. Stawki 2 w Warszawie;
   • cofnąć zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych. Cofnięcie zgody ma skutek od momentu wycofania zgody. Cofnięcie zgody nie wpływa na przetwarzanie dokonywane przez nas zgodnie z prawem przed jej cofnięciem. Cofnięcie zgody nie pociąga za sobą dla Użytkownika żadnych negatywnych konsekwencji. Może jednak uniemożliwić dalsze korzystanie z usług lub funkcjonalności, które zgodnie z prawem możemy świadczyć jedynie za zgodą.

Aby skorzystać z przysługujących Użytkownikowi praw, należy skontaktować się z nami mailowo, pisząc na adres: biuro@farbyspecjalistyczne.pl.

Zmiany niniejszej Polityki prywatności

W celu zapewnienia, iż nasza Polityka spełnia przez cały czas aktualne wymogi ustawowe, zastrzegamy sobie prawo do wnoszenia do niej zmian w dowolnym czasie. Zalecamy częste sprawdzanie tej strony i odwoływanie się do daty ostatniej aktualizacji powyżej.

Polityka wykorzystania plików cookies

data ostatniej aktualizacji: 29.04.2020

Pliki cookie – Czym są pliki cookies? Jakie pliki cookies stosujemy oraz w jakim celu?

Ta strona korzysta z plików cookie. Gdy Użytkownik wchodzi na nasze strony internetowe i akceptuje pliki cookies, zgadza się z naszym wykorzystaniem plików cookies. Zwykle używamy plików cookies, aby poprawić ogólne wrażenia, na przykład poprzez możliwość zapamiętania, oraz to jakie miejsca na stronie odwiedził Użytkownik.

Ciasteczko (ang. cookies) to mały plik tekstowy, który jest przechowywany na komputerze lub urządzeniu mobilnym  Użytkownika przez serwer sieciowy zaopatrujący stronę internetową. Poniższe informacje opiszą, które pliki cookies są używane i jak można je wyłączyć/usunąć. W wielu przypadkach strona internetowa musi używać pliku cookie, aby działać poprawnie.

Tabele ciasteczek wykorzystywanych na naszych stronach internetowych:

1. Niezbędne (2)
Niezbędne pliki cookie przyczyniają się do użyteczności strony poprzez umożliwianie podstawowych funkcji takich jak nawigacja na stronie i dostęp do bezpiecznych obszarów strony internetowej. Strona internetowa nie może funkcjonować poprawnie bez tych ciasteczek.

Nazwa cookie Opis zastosowania pliku cookie Termin wygaśnięcia pliku cookie
/wp-admin/admin-ajax.php-wc_cart_hash niezbędny do działania koszyka na stronie przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika
wc_fragments_# niesklasyfikowany (to pliki, które są w procesie klasyfikowania, wraz z dostawcami poszczególnych ciasteczek) opuszczenie strony internetowej lub wyłączenie oprogramowania

2. Statystyczne (4)

Statystyczne pliki cookie pozwalają nam rozpoznać i policzyć liczbę użytkowników w naszym serwisie oraz zobaczyć, w jaki sposób użytkownicy poruszają się po naszym serwisie, gdy z niego korzystają. Pomaga nam to usprawnić działanie naszego serwisu, na przykład zapewniając, że użytkownicy z łatwością znajdą to, czego szukają.

Nazwa cookie Opis zastosowania pliku cookie Termin wygaśnięcia pliku cookie
_ga rejestruje unikalny identyfikator używany do generowania danych statystycznych dotyczących sposobu korzystania z witryny przez Użytkownika 2 lata
_gat używany przez Google Analytics do ograniczenia wskaźnika żądań   1 dzień
_gid rejestruje unikalny identyfikator używany do generowania danych statystycznych dotyczących sposobu korzystania z witryny przez Użytkownika 1 dzień
collect służy do wysyłania do Google Analytics danych o urządzeniu i zachowaniu Użytkownika. Śledzi odwiedzającego na różnych urządzeniach i kanałach marketingowych opuszczenie strony internetowej lub wyłączenie oprogramowania
_hjid ustawia unikalny identyfikator sesji. Umożliwia to stronie internetowej uzyskanie danych o zachowaniu odwiedzających do celów statystycznych 1 rok
_hjid ustawia unikalny identyfikator sesji. Umożliwia to stronie internetowej uzyskanie danych o zachowaniu odwiedzających do celów statystycznych przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika
e.gif służy do rozróżnienia różnych użytkowników pochodzących z tego samego adresu IP opuszczenie strony internetowej lub wyłączenie oprogramowania
nQ_visitId ustawia unikalny identyfikator sesji. Umożliwia to stronie internetowej uzyskanie danych o zachowaniu odwiedzających do celów statystycznych 1 rok

3. Marketingowe (6)
Marketingowe pliki cookie stosowane są w celu śledzenia użytkowników na stronach internetowych. Celem jest wyświetlanie reklam, które są istotne i interesujące dla poszczególnych użytkowników i tym samym bardziej cenne dla wydawców i reklamodawców strony trzeciej.

Nazwa cookie Opis zastosowania pliku cookie Termin wygaśnięcia pliku cookie
_fbp używany przez Facebooka do dostarczania szeregu produktów reklamowych, takich jak licytacja w czasie rzeczywistym od zewnętrznych reklamodawców 3 miesiące
_hjIncludedInSample określa, czy nawigacja użytkownika powinna być zarejestrowana w określonym statystycznym miejscu zastępczym opuszczenie strony internetowej lub wyłączenie oprogramowania
ads/ga-audiences używany przez Google AdWords w celu ponownego zaangażowania użytkowników, którzy mogą przekonać się do klientów na podstawie zachowań użytkowników online w witrynach opuszczenie strony internetowej lub wyłączenie oprogramowania
fr używany przez Facebooka w celu do dostarczania szeregu produktów reklamowych, takich jak licytacja w czasie rzeczywistym od zewnętrznych reklamodawców 3 miesiące
nQ_cookieId ustawia unikalny identyfikator konkretnego użytkownika. Za pomocą tego identyfikatora można rozpoznać gościa po ponownym wejściu i wprowadzić wybrane preferencje. Plik cookie pozwala również stronie śledzić odwiedzającego na wielu stronach w celach marketingowych 1 rok
tr używany przez Facebooka w celu do dostarczania szeregu produktów reklamowych, takich jak licytacja w czasie rzeczywistym od zewnętrznych reklamodawców opuszczenie strony internetowej lub wyłączenie oprogramowania

Usuwanie ciasteczek – W jaki sposób można wyłączyć pliki cookies?

Każda osoba ma prawo do odmowy zapisywania plików cookies na swoim sprzęcie. Każda przeglądarka oferuje możliwość włączenie bądź wyłączenie mechanizmu ciasteczek (domyślnie zazwyczaj jest on włączony). Jeśli użytkownik nie chce otrzymywać plików cookie, może zmienić ustawienia swojej przeglądarki internetowej. Niezależnie od tego, z jakiej przeglądarki internetowej korzysta Użytkownik, może on skorzystać z opcji wyłączenia ciasteczek zarówno dla konkretnej witryny, jak i wszystkich odwiedzanych przez Użytkownika stron internetowych

Informacje na temat zmiany ustawień dotyczących ciasteczek w poszczególnych przeglądarkach dostępne są na poniższych stronach:

Instrukcje dla urządzeń mobilnych:

Więcej o plikach cookies można się dowiedzieć ze strony wszystkoociasteczkach.pl lub w sekcji „Pomoc” w menu przeglądarki internetowej.

Jeśli Użytkownik chce uniemożliwić umieszczanie plików cookie na swoim urządzeniu przez tę stronę internetową, ale nie może lub nie chce wdrożyć działań wskazanych powyżej, powinien powstrzymać się od korzystania z tej witryny.

Zmiany niniejszej Polityki wykorzystania plików cookies

W celu zapewnienia, iż nasza Polityka spełnia przez cały czas aktualne wymogi ustawowe, zastrzegamy sobie prawo do wnoszenia do niej zmian w dowolnym czasie. Zalecamy częste sprawdzanie tej strony i odwoływanie się do daty ostatniej aktualizacji powyżej.