Regulamin Sklepu Internetowego FARBYSPECJALISTYCZNE.pl

obowiązuje od 30.04.2020

I. Wstęp

1. Niniejszy Regulamin określa zasady dokonywania zakupów w Sklepie Internetowym FARBYSPECJALISTYCZNE.pl prowadzonym pod adresem www.farbyspecjalistyczne.pl przez:

Nobli Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
z siedzibą we Wrocławiu (50-517), ul. Bardzka 60

wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego – Rejestr Przedsiębiorców pod numerem KRS 0000342475,
sąd rejestrowy: Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej Wydział VI Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego;

NIP 8992684140; Regon 021122451

2. Klient może kontaktować się ze Sprzedającym korespondencyjnie pod adresem:

Nobli sp. z o.o.
ul. Bardzka 60
50-517 Wrocław

pod adresem poczty elektronicznej: biuro@farbyspecjalistyczne.pl,

pod numerem telefonu: +48 71 794 43 44 (opłata za połączenie wg taryfy operatora telekomunikacyjnego Kupującego).

Reklamacje można składać również poprzez wypełnienie formularza reklamacyjnego dostępnego pod linkiem: https://farbyspecjalistyczne.pl/zasady-funkcjonowania-sklepu/ w zakładce “Reklamacje”

3. Sklep Internetowy FARBYSPECJALISTYCZNE.pl, prowadzi sprzedaż detaliczną i hurtową Towarów, w szczególności farb specjalistycznych do zabezpieczenia antykorozyjnego metalu, farb bakteriobójczych, powłok do wymalowań (także renowacyjnych) posadzek, elewacji, dachów, zbiorników wodnych, systemów naprawczych oraz całą gamę specjalistycznych preparatów: m.in. do uszczelniania, antypoślizgowych, i innych za pośrednictwem sieci Internet.


II. Definicje

1. Regulamin – niniejszy regulamin; w zakresie usług świadczonych drogą elektroniczną Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18.07.2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 ze zm.).

2. Kupujący – osoba fizyczna, która ukończyła co najmniej 13. rok życia, przy czym w przypadku nieukończenia przez tę osobę 18. roku życia, wymagana jest zgoda jej przedstawiciela ustawowego, a także osoba prawna oraz jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, a która dokonuje lub zamierza dokonać Zamówienia (w tym również Konsument).

3. Konsument – osoba fizyczna dokonująca z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

4. Przedsiębiorca – osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna prowadząca we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową.

5. Sprzedający – NOBLI Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.

6. Towar – rzecz ruchoma oferowana przez Sprzedającego za pośrednictwem Sklepu Internetowego, jak też rzecz ruchoma, której dotyczy Umowa Sprzedaży.

7. Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu ustawy z dnia 23.04.1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 1964 r. Nr 16, poz. 93 ze zm.; dalej: Kodeks cywilny), zawierana pomiędzy Sprzedającym a Kupującym na odległość w rozumieniu przepisów w rozumieniu ustawy z dnia
30 maja 2014 o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r., poz. 827) oraz za pośrednictwem Sklepu Internetowego FARBYSPECJALISTYCZNE.pl; doręczenie przez Sprzedającego Kupującemu (po złożeniu przez niego Zamówienia w Sklepie Internetowym) Potwierdzenia Zamówienia jest tożsame z zawarciem Umowy Sprzedaży; na treść Umowy Sprzedaży składa się treść Zamówienia oraz warunki sprzedaży określone w niniejszym Regulaminie; Umowa Sprzedaży podlega prawu Rzeczypospolitej Polskiej, zawierana jest wyłącznie w języku polskim i w takim języku powinna być interpretowana.

8. Sklep Internetowy FARBYSPECJALISTYCZNE.pl (dalej też: Sklep, Sklep Internetowy) – serwis internetowy dostępny pod adresem www.farbyspecjalistyczne.pl, za pośrednictwem którego Kupujący może uzyskać informacje o Towarze i jego dostępności oraz kupić Towar u Sprzedającego;

9. Strona – Sprzedający i Kupujący.

10. Strona Sklepu (dalej też: Strona Sklepu Internetowego) – każda strona bądź podstrona WWW znajdująca się pod adresem www.farbyspecjalistyczne.pl.

11. Zamówienie – oświadczenie woli Kupującego uzewnętrznione przez Kupującego za pośrednictwem Sklepu Internetowego (poprzez zdalne wypełnienie elektronicznego formularza w Sklepie Internetowym) lub przekazane Sprzedającemu e-mailem albo w rozmowie telefonicznej, w sposób umożliwiający Sprzedającemu identyfikację Kupującego, określające jednoznacznie rodzaj i ilość Towaru, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży na odległość za pośrednictwem Sklepu Internetowego.

12. Potwierdzenie Zamówienia – wiadomość elektroniczna (e-mail o temacie: Potwierdzenie Zamówienia) wysłana przez Sprzedającego na adres poczty elektronicznej wskazany przez Kupującego (w odpowiednim formularzu elektronicznym, który Kupujący samodzielnie wypełnił zdalnie w Sklepie Internetowym), potwierdzająca, że wskazane w jej treści Zamówienie może zostać zrealizowane przez Sprzedającego.

III. Zasady ogólne

1. Zawartość Stron Sklepu Internetowego nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art. 66 § 1 oraz art. 543 Kodeksu cywilnego, należy je traktować jako zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego.

2. Zdjęcia i opisy Towarów zamieszczone Stronach Sklepu są materiałami poglądowymi, które mają na celu jedynie umożliwienie Kupującemu wyrobienia sobie ogólnego wyobrażenia o właściwościach, wyglądzie i parametrach użytkowych Towaru. W szczególności wygląd Towaru na zdjęciach prezentowanych w Sklepie Internetowym może różnić się w niewielkim stopniu od zewnętrznego wyglądu Towaru wydawanego Kupującemu, które to różnice mogą wynikać z innych ustawień monitora Kupującego, warunków oświetlenia, itp. czynników związanych jedynie z używaniem Internetu do zakupów, a także ze zmiany litografii dokonanej przez producenta Towaru. Powyższe zastrzeżenia nie odnoszą się do udostępnionych w Sklepie Internetowym specyfikacji technicznych oraz oznaczeń marki i modelu danego Towaru. W celu uniknięcia wątpliwości niniejsze postanowienie nie rodzi skutku w postaci ograniczenia odpowiedzialności Sprzedającego wobec Kupującego będącego Konsumentem.

3. Sprzedający dokłada wszelkich starań, aby prezentowana na Stronach Sklepu informacja o Towarach była aktualna. Gdyby jednak niektóre z Zamówionych Towarów nie były dostępne, Sprzedający zobowiązuje się do niezwłocznego poinformowania Kupującego o zaistniałej sytuacji drogą mailową.

IV. Rejestracja

1. Rejestracja jest dobrowolna. Po dokonaniu rejestracji dla Kupującego tworzone jest indywidualne Konto Kupującego.

2. Rejestracja wymaga od Kupującego zdalnego wypełnienia stosownego formularza elektronicznego (dostępnego w Sklepie Internetowym) poprzez wprowadzenie wymaganych przez Sprzedawcę danych. Kupujący jest zobowiązany do podania wszystkich niezbędnych danych umożliwiających rejestrację Konta.

3. W przypadku, gdy formularz wypełnia Kupujący będący Konsumentem obowiązany jest on podać następujące dane:

1) imię i nazwisko Kupującego,
2) adres poczty elektronicznej (e-mail) Kupującego,
3) numer telefonu kontaktowego Kupującego;
4) adres zamieszkania (ulica, numer budynku, numer lokalu, kod pocztowy, miasto, województwo, kraj)
5) adres do wysyłki (będącego np. adresem pracy, opatrzonego wskazaniem godzin pracy), w przypadku gdy zamawiany Towar ma być dostarczany pod inny adres niż adres zamieszkania Kupującego.

4. Jeżeli formularz rejestracyjny wypełnia Kupujący będący przedsiębiorcą obowiązany jest on podać następujące dane:

1) firmę,
2) Numer Identyfikacji Podatkowej (NIP),
3) adres siedziby (ulica, numer budynku, numer lokalu, kod pocztowy, miasto, województwo, kraj),
4) imię i nazwisko osoby do kontaktu,
5) adres poczty elektronicznej (e-mail) osoby do kontaktu,
6) numer telefonu kontaktowego.

5. Podanie adresu e-mail i/lub numeru telefonu jest niezbędne do potwierdzenia przyjęcia i realizacji Zamówienia.

6. W procesie rejestracji Kupujący samodzielnie ustala i wprowadza login oraz hasło.

7. Wymaganymi klauzulami, niezbędnymi do założenia konta, złożenia Zamówienia i zawarcia Umowy Sprzedaży jest:

1) oświadczenie o zapoznaniu się Kupującego z Regulaminem Sklepu Internetowego i akceptacja Regulaminu.

8. Po dokonaniu rejestracji na podany przez Kupującego adres e-mail zostanie wysłany mail potwierdzający rejestrację.

V. Ceny

1. Ceny Towarów są podane przy Towarze.

2. Wszystkie ceny podawane w Sklepie Internetowym na stronie www.farbyspecjalistyczne.pl są wyrażone w złotych polskich (PLN).

3. Ceny Towarów są cenami brutto i zwierają podatek VAT.

4. Cena Towaru, który w chwili Zamówienia jest niedostępny może ulec zmianie. Kupujący zostanie poinformowany o zmianie ceny przed realizacją Zamówienia.

5. W przypadku złożenia zamówienia na Towar, na który na Stronie Sklepu wprowadzona jest błędna cena przez obsługę Sklepu bądź błąd serwera, Kupujący zostanie poinformowany o tym fakcie przed realizacją Zamówienia.

6. W przypadkach wskazanych powyżej w pkt V.4 i pkt V.5, Kupujący może anulować Zamówienie.

VI. Zamówienia

A. Zasady wspólne

1. W Sklepie Internetowym można złożyć Zamówienie w następujący sposób:

1) wypełniając stosowny formularz na stronie www.farbyspecjalistyczne.pl (rejestracja nie jest niezbędna);
2) wysyłając wiadomość e-mail na adres: biuro@farbyspecjalistyczne.pl;
3) dzwoniąc pod numer +48 71 794 43 44 (opłata za połączenie wg taryfy operatora telekomunikacyjnego Kupującego).

2. Warunkiem złożenia Zamówienia w Sklepie Internetowym przez Kupującego jest zapoznanie się z Regulaminem i akceptacja jego postanowień przed złożeniem Zamówienia i zawarciem Umowy Sprzedaży na odległość.

3. Za pomocą Strony Sklepu oraz wysyłając wiadomość e-mail Kupujący może składać Zamówienia 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu, przez cały rok.
Telefonicznie Zamówienia można składać od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 16:00.

4. Zamówienia realizowane są w kolejności ich składania.

5. Złożenie Zamówienia nie jest równoznaczne z jego przyjęciem przez przesłanie przez Sprzedającego do Kupującego odpowiednio e-maila lub wiadomości SMS.

6. Sprzedający rozpatruje złożone Zamówienie pod kątem możliwości jego realizacji. Warunkiem Potwierdzenia Zamówienia jest dostępność Towaru w magazynie Sprzedającego.

7. Każde Zamówienie przyjęte do realizacji zostanie potwierdzone.

8. Umowa Sprzedaży zostaje zawarta i ma moc obowiązującą pomiędzy Sprzedającym a Kupującym z chwilą doręczenia na serwer poczty elektronicznej Kupującego lub na podany przez Kupującego numer telefonu komórkowego SMS’a, Potwierdzenia Zamówienia (wiadomość elektroniczna e-mail o temacie: „Potwierdzenie Zamówienia”).

Za moment doręczenia wiadomości elektronicznej e-mail o temacie „Potwierdzenie Zamówienia” uważa się dzień, w którym wiadomość ta wpłynęła na serwer poczty elektronicznej obsługujący adres e-mail podany przez Kupującego w formularzu elektronicznym Zamówienia.

Za moment doręczenia wiadomości SMS o temacie „Potwierdzenie Zamówienia” uważa się chwilę, gdy została ona poprawnie przyjęta przez operatora telekomunikacyjnego Kupującego i przesłana skutecznie przez niego na terminal końcowy (telefon komórkowy Kupującego).

9. Treść złożonego Zamówienia i związanej z nim Umowy Sprzedaży oraz treść zaakceptowanego przez Kupującego Regulaminu Sklepu Internetowego FARBYSPECJALISTYCZNE.pl w brzmieniu wiążącym Strony w dacie zawarcia danej Umowy Sprzedaży jest udostępniana Kupującemu poprzez przesyłanie jako Potwierdzenie Zamówienia (e-mail lub SMS) ze stosownymi linkami do treści Regulaminu.

10. Zamówienia, których nie uda się potwierdzić w ciągu 3 dni roboczych, nie będą realizowane, a Kupujący otrzyma informację drogą elektroniczną o braku możliwości realizacji Zamówienia (e-mail o temacie: brak możliwości realizacji Zamówienia).

11. Zamówienia potwierdzone do realizacji (e-mail o temacie: Potwierdzenie Zamówienia) nie mogą być anulowane.

12. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za błędy popełnione przez Kupującego przy składaniu Zamówienia.

B. Zamówienia składane przez Internet i wysłanie wiadomości e-mail

13. W celu złożenia Zamówienia Kupujący – poprzez dostęp do Sklepu Internetowego:

1) wybiera Towar, który ma być przedmiotem Umowy Sprzedaży, poprzez dodanie go do koszyka;
2) wybiera sposób dostawy Towaru, przez wprowadzenie danych do Dostawy Towarów i wybiera dostępny dla danego Towaru sposób Dostawy Towaru;
3) wybiera sposób płatności spośród opcji oznaczonych jako dostępne w Sklepie Internetowym;
4) weryfikuje prawidłowość wprowadzonych/wybranych danych dotyczących Zamówienia, w szczególności ilość i rodzaj zamawianych Towarów, miejsce odbioru, sposób Dostawy Towaru, danych Kupującego oraz cenę za Towar i cenę za Dostawę Towaru oraz formę płatności;
5) potwierdza, jako wiążące go, postanowienia Regulaminu;
6) zaznacza opcję „Zamawiam z obowiązkiem zapłaty”, która oznacza że złożenie zamówienia wiąże się z obowiązkiem zapłaty, oraz potwierdza, że Kupujący wie, iż złożenie Zamówienia wiąże się z obowiązkiem zapłaty.

14. W celu złożenia Zamówienia przez wysłanie wiadomości e-mail, Kupujący zobowiązany jest w treści tej wiadomości:

1) określić Towar jaki zamawia, przez wskazanie dokładnie jego nazwy, ilości, wielkości opakowania, koloru;
2) określić sposób dostawy Towaru, zgodnie z podanymi na Stronie Sklepu dostępnymi sposobami Dostawy Towaru;
3) określić sposób płatności spośród opcji oznaczonych jako dostępne w Sklepie Internetowym;
4) potwierdzić, iż zapoznał się z Regulaminem zamieszczonym na Stronie Sklepu oraz go akceptuje;
5) podać odpowiednio dane wskazane w pkt IV.3 i pkt IV.4 Regulaminu.

15. Złożenie zamówienia zostanie potwierdzone przez Sprzedającego drogą elektroniczną (e-mail o temacie: ” FARBYSPECJALISTYCZNE.pl – Zamówienie nr__”).

16. Po komunikacie elektronicznym o otrzymaniu Zamówienia, przyjęcie Zamówienia do realizacji zostanie potwierdzone przez Sprzedającego drogą elektroniczną (e-mail o temacie: Potwierdzenie Zamówienia).

C. Zamówienia składane telefonicznie

17. Zamówienia są składane telefonicznie poprzez kontakt Kupującego ze Sprzedającym pod numer +48 71 794 43 44 (opłata za połączenie wg taryfy operatora telekomunikacyjnego Kupującego).

18. Składając zamówienie telefonicznie Kupujący:

1) zobowiązany jest podać przedstawicielowi Sprzedającego swoje dane w zakresie wskazanym odpowiednio w pkt IV.3 i pkt IV.4 Regulaminu;
2) złożyć ustne zapewnienie, iż zapoznał się z Regulaminem zamieszczonym na Stronie Sklepu oraz go akceptuje;
3) określić Towar jaki zamawia, przez wskazanie dokładnie jego nazwy, ilości, wielkości opakowania, koloru;
4) określić sposób dostawy Towaru, zgodnie z podanymi na Stronie Sklepu dostępnymi sposobami Dostawy Towaru;
5) określić sposób płatności spośród opcji oznaczonych jako dostępne w Sklepie Internetowym.

19. Sprzedający w oparciu o te dane prześle Kupującemu na podany adres elektroniczny (e-mail) wiadomość elektroniczną (e-mail) o temacie „Potwierdzenie Zamówienia” albo na podany numer telefonu komórkowego wiadomość SMS o temacie „Potwierdzenie Zamówienia”.

VII. Płatność

1. Należność za dane Zamówienie równa jest sumie cen wszystkich zamawianych Towarów oraz kosztów ich transportu.

2. Kupujący jest zobowiązany zapłacić cenę końcową, będącą wynikiem ceny zakupu Towarów powiększoną o koszty dostawy oraz ewentualnie o koszty innych świadczeń, które nabędzie Kupujący wraz z Towarem.

3. Dostępne formy płatności w Sklepie Internetowym to:

1) przelew na rachunek bankowy Sprzedającego – wpłaty należy dokonać na numer rachunku bankowego Sprzedającego podany na Stronie Sklepu Internetowego: https://farbyspecjalistyczne.pl/zasady-funkcjonowania-sklepu/ w zakładce “Dostawa i formy płatności”

2) płatność za pobraniem – wpłaty należy dokonać gotówką przy odbiorze przesyłki kurierowi, który dostarczył zamówiony Towar; kwota płatna przy odbiorze nie może być jednak wyższa niż 6.000,00 złotych; Kupujący ponosi dodatkowy koszt za korzystanie z tej formy płatności, w kwocie wskazanej przy składaniu zamówienia (nie dotyczy produktów na zamówienie).

3) on-line za pośrednictwem serwisu PayU; Kupujący jest obciążany dodatkowymi kosztami za korzystanie z tej formy płatności, wg taryfy PayU S.A. z siedzibą w Poznaniu.

4. W przypadku wybrania sposobu płatności – przelewem lub on-line za pośrednictwem serwisu PayU, Kupujący powinien uiścić cenę niezwłocznie, a w przypadku płatności za pobraniem – przy odbiorze.

5. Realizacja zamówienia rozpoczyna się w przypadku wybrania sposobu płatności:

1) przelewem – natychmiast po zaksięgowaniu wpłaty na rachunku bankowym Sprzedającego;
2) za pobraniem – natychmiast po potwierdzeniu przez Sprzedającego przyjęcia zamówienia do realizacji;
3) on-line za pośrednictwem serwisu PayU – natychmiast po potwierdzeniu przez Sprzedającego przyjęcia zamówienia do realizacji;

6. Dostępne formy płatności widoczne są dla Kupującego na Stronie Sklepu.

7. Za moment dokonania płatności uważa się moment wpływu środków na rachunek bankowy Sprzedającego (w przypadku płatności przelewem) lub pozytywny wynik autoryzacji płatności w przypadku płatności za pośrednictwem serwisu PayU, a w przypadku płatności za pobraniem
– z chwilą przekazania gotówki w odpowiedniej kwocie kurierowi.

VIII. Dostawa

1. Zamówiony Towar jest dostarczany wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

2. Zamówiony Towar będzie dostarczany przesyłką kurierską przez firmę kurierską. Sprzedający zastrzega sobie możliwość zmiany firmy kurierskiej, także po złożeniu zamówienia przez Kupującego. Kupujący może również odebrać zamówiony Towar osobiście w magazynie we Wrocławiu, po uprzednim obustronnym potwierdzeniu terminu odbioru.

3. Na czas dostawy i otrzymania zamówionego Towaru składa się:

1) czas potrzebny na przygotowanie Towaru do wysyłki (kompletowanie towaru, forma płatności, wystawienie dokumentu sprzedaży, spakowanie paczki);
2) czas dostawy, zależny od wybranego sposobu dostarczenia.

4. Zamówiony Towar powinien być dostarczony pod adres wskazany przez Kupującego w terminie do 5-tego dnia roboczego od potwierdzenia Zamówienia. W przypadku niemożliwości dostawy Towaru w wyżej wymienionym czasie ze względu na braku Towaru w magazynie, Kupujący zostanie o tym niezwłocznie poinformowany przez Sprzedającego o tym fakcie i związanym z tym wydłużeniem czasu realizacji zamówienia. Jeżeli Kupujący nie wyrazi zgody na wydłużenie czasu realizacji Zamówienia może całkowicie anulować Zamówienie, bądź też zrezygnować tylko z Towarów, których brak wydłuża czas realizacji Zamówienia.

5. Przy każdym Towarze dostępnym w Sklepie Internetowym, w okienku “Termin realizacji”, pojawia się także informacja o przewidywanym czasie kompletowania Towaru. Czas ten nie obejmuje czasu wysłania zamówionego Towaru, który liczony jest od momentu przekazania przesyłki firmie kurierskiej do momentu doręczenia.

6. Koszt dostawy Towaru w całości pokrywa Kupujący.

7. Koszt dostawy przez firmę kurierską jest uzależniony od wagi i rodzaju Towaru.

8. Koszty dostawy Towaru za pośrednictwem firmy kurierskiej podane są w cenniku dostaw (https://farbyspecjalistyczne.pl/zasady-funkcjonowania-sklepu/w zakładce “Dostawa i formy płatności”).

9. Kupujący ma obowiązek ocenienia stanu Towaru i jego zgodności z zamówieniem w momencie dostawy przez kuriera i w jego obecności.

Kupujący odbierając przesyłkę jest zobowiązany pokwitować jej odbiór w obecności kuriera z jednoczesną adnotacją, że przesyłka została dostarczona w stanie nieuszkodzonym albo, że przesyłka nosi ślady uszkodzenia.

W przypadku uszkodzenia Towaru należy w obecności kuriera sporządzić protokół reklamacyjny (druk tego protokołu zobowiązany jest posiadać kurier), zawierający opis uszkodzenia. Reklamowany Towar, należy wraz z fakturą sprzedaży lub paragonem fiskalnym zwrócić kurierowi. Jeżeli paczka zawiera więcej niż jeden Towar, należy zwrócić je wszystkie. Koszt transportu uszkodzonej przesyłki ponosi Sprzedający.

Kiedy Towar znajdzie się ponownie w magazynie Sprzedającego zostanie wymieniony na nowy, a nowa przesyłka zostanie wysłana na koszt Sprzedającego. W przypadku stwierdzenia uszkodzenia Towaru w czasie późniejszym należy postępować zgodnie z procedurą reklamacyjną opisaną w rozdziale X „Reklamacje”.

10. Z chwilą odbioru Towar staje się własnością Kupującego.

11. Dowód zakupu Towaru (faktura VAT lub paragon fiskalny) jest dołączany do przesyłki lub przesyłany odrębnie przesyłką listowną.

IX. Odstąpienie od umowy przez Konsumenta

1. Zgodnie z ustawy z dnia 30 maja 2014 o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r., poz. 827) Kupujący będący Konsumentem ma prawo do odstąpienia od Umowy Sprzedaży bez podania przyczyn i bez ponoszenia kosztów z zastrzeżeniem kosztów określonych w art. 33, art. 34 ust. 2 i art. 35 ustawy z dnia 30 maja 2014 o prawach konsumenta, w terminie 14 dni kalendarzowych od daty wejścia w posiadanie rzeczy przez Kupującego lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik (firma kurierska), a w przypadku umowy, która obejmuje wiele rzeczy, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach – od wejścia w posiadanie ostatniej rzeczy, partii lub części.

2. Do zachowania terminu do odstąpienia od Umowy Sprzedaży wskazanego w ust. 1 niniejszego rozdziału wystarczy, aby Kupujący przez jego upływem poinformował Sprzedającego o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy, składając jednoznaczne oświadczenie, np. poprzez wypełnienie formularza dostępnego pod linkiem: https://farbyspecjalistyczne.pl/zasady-funkcjonowania-sklepu/w zakładce “Odstąpienie od umowy”, które może złożyć przez wykorzystanie jednej z niżej podanych form:

1) zostać wysłane listownie drogą pocztową na adres:

Nobli sp. z o.o.
ul. Bardzka 60
50-517 Wrocław

2) zostać wysłane drogą mailową na adres: biuro@farbyspecjalistyczne.pl.

3. Jeżeli Kupujący skorzysta z możliwości złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy drogą elektroniczną, Sprzedający prześle Kupującemu niezwłocznie potwierdzenie otrzymania informacji o odstąpieniu od umowy na trwałym nośniku (np. pocztą elektroniczną).

4. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy aby Kupujący będący konsumentem wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego mu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy wskazanego w pkt IX.1.

5. Wzór oświadczenia o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży znajduje się w załączniku do niniejszego Regulaminu w zakładce pod adresem https://farbyspecjalistyczne.pl/zasady-funkcjonowania-sklepu/w zakładce “Odstąpienie od umowy”.

6. W sytuacji, gdy Konsument skutecznie złoży oświadczenie o odstąpieniu od umowy, Umowę Sprzedaży uważa się za niezawartą.

7. W przypadku skorzystania przez Kupującego, będącego konsumentem z prawa odstąpienia od umowy, Kupujący jest obowiązany odesłać Towar niezwłocznie tj. w terminie nie dłuższym niż 14 dni od momentu odstąpienia od Umowy Sprzedaży na adres Sprzedającego, w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Termin jest zachowany, jeżeli Kupujący odeśle rzecz przed upływem w/w terminu 14 dni.

8. Konsument powinien zwrócić Towar w takim składzie ilościowym i jakościowym, jaki otrzymał od Sprzedającego. W szczególności powinien dołączyć wszelkie otrzymane wraz z Towarem części, akcesoria, instrukcje, warunki użytkowania, itp. dokumenty, a także oryginalne opakowanie również wtedy, gdy zostało usunięte w ramach wykonywania zwykłego zarządu rzeczą sprzedaną. Zwrot następuje za pisemnym potwierdzeniem odbioru Towaru przez Sprzedawcę.

9. Zwrot Towaru następuje na adres, który Kupujący – konsument jest zobowiązany uzgodnić ze Sprzedającym za pośrednictwem adresu e-mail: biuro@farbyspecjalistyczne.pllub telefonicznie pod numer +48 71 794 43 44 (opłata za połączenie wg taryfy operatora telekomunikacyjnego Kupującego).

10. W przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedaży, Sprzedający zwraca Kupującemu wszystkie otrzymane od niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Kupującego sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedającego), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym Sprzedający został poinformowany o decyzji Kupującego o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy.

Zwrotu płatności Sprzedający dokonuje przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Kupującego użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Kupujący wyraźnie zgodzi się na inne rozwiązanie; w każdym przypadku Kupujący nie ponosi żadnych opłat w związku ze zwrotem płatności przez Sprzedającego.

Sprzedający ma prawo wstrzymania się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy.

11. Kupujący ponosi bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy w związku z odstąpieniem od umowy.

X. Reklamacje

1. Sprzedający oświadcza, że Towary sprzedawane w Sklepie Internetowym są nowe.

2. Sprzedający zobowiązany jest do dostarczenia zakupionej przez Kupującego rzeczy bez wad.

3. Regulacja odpowiedzialności Sprzedającego za wady rzeczy zawarta jest w przepisach art. 556 – 576 Kodeksu cywilnego.

4. Na wszystkie Towary zakupione w Sklepie Internetowym przyznawana jest dwuletnia rękojmia na wady. Wada fizyczna Towaru polega na niezgodności Towaru z Umową Sprzedaży.

5. Jeżeli po przejściu własności Towaru na Kupującego stwierdzi on, że Towar posiada wady fizyczne, Kupujący może złożyć Sprzedającemu reklamację z tytułu rękojmi za wady (podstawa prawna – Kodeks cywilny).

6. W przypadku stwierdzenia uszkodzeń mechanicznych, powstałych podczas dostawy lub skierowania do Sprzedającego reklamacji z tytułu wady Towaru w zakresie rękojmi, Kupujący wypełnia formularz reklamacyjny dostępny pod linkiem https://farbyspecjalistyczne.pl/zasady-funkcjonowania-sklepu/w zakładce “Reklamacje”. W formularzu reklamacyjnym Kupujący zobowiązany jest wskazać:

1) imię i nazwisko podmiotu reklamującego Towar,
2) dane reklamowanego Towaru (nazwa, symbol Towaru, numer partii produkcyjnej/ data ważności),
3) datę zakupu,
4) szczegółowy opis występujących wad lub niezgodności wraz z informacją w jakiej sytuacji dana wada lub niezgodność występują,
5) kiedy wada Towaru została stwierdzona,
6) żądania reklamacyjne.

7. Zgłoszona wada Towaru podlega weryfikacji przez serwis, który stwierdzi czy wada lub niezgodność Towaru istniała w chwili jego wydania, czy też powstała wskutek nieprawidłowego przechowywania Towaru lub jego niewłaściwego użycia.

8. Do reklamowanego Towaru należy dołączyć dowód zakupu (kopię faktury lub paragonu fiskalnego). W przypadku jego braku, dopuszcza się złożenie reklamacji Towaru, o ile jego zakup u Sprzedającego zostanie potwierdzony innym dokumentem.

9. Zasadność reklamacji zostanie rozpatrzona w ciągu 14 dni od daty skutecznego złożenia reklamacji i dostarczenia Towaru zgodnie z zasadami określonymi w Kodeksie cywilnym.

10. Po zakończeniu procedury reklamacyjnej Towar dostarczony do Sprzedawcy zostanie odesłany Kupującemu na koszt Sprzedającego.

11. W przypadku, gdy Kupujący nie zgadza się z decyzją Sprzedającego o odmowie uwzględnienia reklamacji, Kupujący może skierować sprawę pod rozstrzygnięcie sądu powszechnego.

Jeżeli Kupujący jest konsumentem i chce rozwiązać spór ze Sprzedającym bez kierowania sprawy do sądu powszechnego, to może skorzystać z alternatywnych metod rozstrzygania sporów, tj. zwrócić się o mediację lub rozstrzygnięcie sporu do Stałego Polubownego Sądu Konsumenckiego (dalej jako „sąd polubowny”) działającego przy właściwym Wojewódzkim Inspektoracie Inspekcji Handlowej, składając odpowiedni wniosek (tj. wniosek o wszczęcie i przeprowadzenie mediacji albo wniosek o rozpoznanie sprawy przez sąd polubowny). Formularze wniosków, o którym mowa powyżej, są dostępne w sekretariacie każdego sądu polubownego oraz na stronach internetowych Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej. Skorzystanie z alternatywnych metod rozstrzygania sporów jest możliwe tylko i wyłącznie, gdy obie Strony wyrażą zgodę na rozstrzygnięcie sporu w tym postępowaniu.

Rozwiązanie sporu w drodze mediacji ma charakter dobrowolny i nie podlega egzekucji administracyjnej ani sądowej; nie służy od niego odwołanie.

Skorzystanie z mediacji nie wyłącza możliwości wystąpienia z powództwem do sądu powszechnego lub skierowania sprawy do sądu polubownego. Wyrok sądu polubownego lub ugoda przed nim zawarta mają moc prawną na równi z wyrokiem sądu powszechnego lub ugodą zawartą przed sądem powszechny po ich uznaniu przez sąd powszechny albo po stwierdzeniu przez sąd powszechny ich wykonalności.

Kupujący, będący konsumentem, ma również prawo skierowania sprawy do rozpatrzenia przez miejskiego lub powiatowego rzecznika konsumentów lub może zasięgnąć informacji u właściwej miejscowo Federacji Konsumentów.

XI. Ochrona danych osobowych

1. Administratorem danych osobowych Kupujących będących Konsumentami zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO) jest Sprzedający.

2. Podanie przez Kupującego danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do złożenia Zamówienia oraz ewentualnego zawarcia i wykonania Umowy Sprzedaży.

3. Sprzedający przetwarza dane osobowe Kupującego zgodnie z:

-art. 6 ust. 1 lit. b) RODO – przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy, tj. przyjęcie oraz realizacja zamówienia, zawarcie i wykonanie umowy sprzedaży;

-art. 6 ust. 1 lit. c) RODO – przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, tj. wynikającego z ustawy o rachunkowości;

-art. 6 ust. 1 lit. f) RODO – przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, tj. dostarczenie Kupującemu informacji o realizacji zamówienia, bieżący kontakt z Kupującym w zakresie realizacji zamówienia, obsługa reklamacji, żądania odstąpienia od umowy;

4. W przypadku wyrażenia wyraźniej zgody przez Kupującego, Administrator będzie przetwarzał dane Kupującego również w celu przesyłania Newslettera, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) RODO. Wyrażoną zgodę Kupujący może wycofać w dowolnym momencie, wystarczy taką wiadomość wysłać na adres e-mail: biuro@farbyspecjalistyczne.pl lub klikając w link dezaktywacyjny, który jest w każdej wysyłanej wiadomości Newsletter.

5. Sprzedający udostępnia dane osobowe Kupującego osobom trzecim w celu przetwarzania i realizacji Zamówienia w zakresie przewidzianym Regulaminem.

6. Kupującemu przysługuje prawo żądania dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania. W przypadku określonych przepisami prawa Kupującemu przysługuje prawo żądania usunięcia danych osobowych, żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych, prawo do przeniesienia danych osobowych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych. Kupującemu przysługuje również prawo wniesienia skargi do organu nadzoru zajmującego się ochroną danych osobowych, gdy uzna, że Administrator danych (Sprzedający)naruszył przepisy dotyczące ochrony danych osobowych.

7. Z uwagi na fakt, dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora do celów wynikających z prawnie uzasadnionego interesu Administratora, przysługuje Kupującemu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych w w/w celu z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją Kupującego.

8. Wszelkie zgłoszenia dotyczące danych osobowych Kupującego powinny być zgłaszane bezpośrednio przez Kupującego Na adres e-mail: biuro@farbyspecjalistyczne.pl .

9. Wszelkie pozostałe informacje w zakresie Administratora danych osobowych, celów przetwarzania danych osobowych, odbiorcach danych, okresie przez jaki dane będą przechowywane oraz o prawach podmiotu którego dane dotyczą zostały szczegółowo wskazane w Polityce prywatności.

XII. Postanowienia końcowe

1. Spory wynikłe pomiędzy Sprzedającym a Kupującym będącym przedsiębiorcą, na tle wykonania Umowy Sprzedaży na odległość podlegają rozpatrzeniu przez sąd powszechny właściwy dla miejsca siedziby Sprzedającego.

2. Niniejszy Regulamin jest dostępny pod adresem internetowym: https://farbyspecjalistyczne.pl/zasady-funkcjonowania-sklepu/ w zakładce “Regulamin” oraz w wersji pisemnej pod adresem siedziby spółki wskazanym w rozdziale I Regulaminu.

3. W przypadku uznania poszczególnego postanowienia Regulaminu za nieważne lub bezskuteczne, nieważność lub bezskuteczność tego postanowienia nie wpływa na ważność lub skuteczność pozostałych postanowień Regulaminu. Sprzedający dołoży starań, aby nieważne lub nieskuteczne postanowienie zastąpić nowym, niewadliwym prawnie postanowieniem.

4. Sprzedający zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu. Zmiana Regulaminu staje się skuteczna w terminie wskazanym przez Sprzedającego, nie krótszym niż 14 dni od momentu udostępnienia na stronie www.sklep.farbyspecjalistyczne.pl zmienionego Regulaminu. Zamówienia złożone przez Kupujących przed wejściem w życie zmian Regulaminu są realizowane według dotychczasowych postanowień Regulaminu. Każdorazowo do dokonania zakupów w Sklepie Internetowym konieczne jest zapoznanie się z aktualną wersją Regulaminu i jej akceptacja.

5. Postanowienia niniejszego Regulaminu obowiązują od dnia 05 stycznia 2015 r. i dotyczą umów zawieranych nie wcześniej niż od tej daty.

Zasady reklamacji wadliwego towaru

data ostatniej aktualizacji: 28.04.2020

1. Sprzedający oświadcza, że Towary sprzedawane w Sklepie Internetowym są nowe.

2. Sprzedający zobowiązany jest do dostarczenia zakupionej przez Kupującego rzeczy bez wad.

3. Regulacja odpowiedzialności Sprzedającego za wady rzeczy zawarta jest w przepisach art. 556 – 576
Kodeksu cywilnego.

4. Na wszystkie Towary zakupione w Sklepie Internetowym przyznawana jest dwuletnia rękojmia na wady. Wada fizyczna Towaru polega na niezgodności Towaru z Umową Sprzedaży.

5. Jeżeli po przejściu własności Towaru na Kupującego stwierdzi on, że Towar posiada wady fizyczne, Kupujący może złożyć Sprzedającemu reklamację z tytułu rękojmi za wady (podstawa prawna – Kodeks cywilny).

6. W przypadku stwierdzenia uszkodzeń mechanicznych, powstałych podczas dostawy lub skierowania do Sprzedającego reklamacji z tytułu wady Towaru w zakresie rękojmi, Kupujący wypełnia formularz reklamacyjny dostępny pod linkiem https://farbyspecjalistyczne.pl/zasady-funkcjonowania-sklepu/ w zakładce „Reklamacje”. W formularzu reklamacyjnym Kupujący zobowiązany jest wskazać:

1) imię i nazwisko podmiotu reklamującego Towar,
2) dane reklamowanego Towaru (nazwa, symbol Towaru, numer partii produkcyjnej/ data ważności),
3) datę zakupu,
4) szczegółowy opis występujących wad lub niezgodności wraz z informacją w jakiej sytuacji dana wada lub niezgodność występują,
5) kiedy wada Towaru została stwierdzona,
6) żądania reklamacyjne.

7. Zgłoszona wada Towaru podlega weryfikacji przez serwis, który stwierdzi czy wada lub niezgodność Towaru istniała w chwili jego wydania, czy też powstała wskutek nieprawidłowego przechowywania Towaru lub jego niewłaściwego użycia.

8. Do reklamowanego Towaru należy dołączyć dowód zakupu (kopię faktury lub paragonu fiskalnego). W przypadku jego braku, dopuszcza się złożenie reklamacji Towaru, o ile jego zakup u Sprzedającego zostanie potwierdzony innym dokumentem.

9. Zasadność reklamacji zostanie rozpatrzona w ciągu 14 dni od daty skutecznego złożenia reklamacji i dostarczenia Towaru zgodnie z zasadami określonymi w Kodeksie cywilnym.

10. Po zakończeniu procedury reklamacyjnej Towar dostarczony do Sprzedawcy zostanie odesłany Kupującemu na koszt Sprzedającego.

11. W przypadku, gdy Kupujący nie zgadza się z decyzją Sprzedającego o odmowie uwzględnienia reklamacji, Kupujący może skierować sprawę pod rozstrzygnięcie sądu powszechnego.

Jeżeli Kupujący jest konsumentem i chce rozwiązać spór ze Sprzedającym bez kierowania sprawy do sądu powszechnego, to może skorzystać z alternatywnych metod rozstrzygania sporów, tj. zwrócić się o mediację lub rozstrzygnięcie sporu do Stałego Polubownego Sądu Konsumenckiego (dalej jako „sąd polubowny”) działającego przy właściwym Wojewódzkim Inspektoracie Inspekcji Handlowej, składając odpowiedni wniosek (tj. wniosek o wszczęcie i przeprowadzenie mediacji albo wniosek o rozpoznanie sprawy przez sąd polubowny). Formularze wniosków, o którym mowa powyżej, są dostępne w sekretariacie każdego sądu polubownego oraz na stronach internetowych Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej. Skorzystanie z alternatywnych metod rozstrzygania sporów jest możliwe tylko i wyłącznie, gdy obie Strony wyrażą zgodę na rozstrzygnięcie sporu w tym postępowaniu.

Rozwiązanie sporu w drodze mediacji ma charakter dobrowolny i nie podlega egzekucji administracyjnej ani sądowej; nie służy od niego odwołanie.

Skorzystanie z mediacji nie wyłącza możliwości wystąpienia z powództwem do sądu powszechnego lub skierowania sprawy do sądu polubownego. Wyrok sądu polubownego lub ugoda przed nim zawarta mają moc prawną na równi z wyrokiem sądu powszechnego lub ugodą zawartą przed sądem powszechny po ich uznaniu przez sąd powszechny albo po stwierdzeniu przez sąd powszechny ich wykonalności.

Kupujący, będący konsumentem, ma również prawo skierowania sprawy do rozpatrzenia przez miejskiego lub powiatowego rzecznika konsumentów lub może zasięgnąć informacji u właściwej miejscowo Federacji Konsumentów.

KODEKS CYWILNY – RĘKOJMIA ZA WADY

Art. 556. [Wady rzeczy]

Sprzedawca jest odpowiedzialny względem kupującego, jeżeli rzecz sprzedana ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia).

Art. 5561. [Wada fizyczna rzeczy]

§ 1. Wada fizyczna polega na niezgodności rzeczy sprzedanej z umową. W szczególności rzecz sprzedana jest niezgodna z umową, jeżeli:

1) nie ma właściwości, które rzecz tego rodzaju powinna mieć ze względu na cel w umowie oznaczony
albo wynikający z okoliczności lub przeznaczenia;

2) nie ma właściwości, o których istnieniu sprzedawca zapewnił kupującego, w tym przedstawiając próbkę
lub wzór;

3) nie nadaje się do celu, o którym kupujący poinformował sprzedawcę przy zawarciu umowy, a sprzedawca
nie zgłosił zastrzeżenia co do takiego jej przeznaczenia;

4) została kupującemu wydana w stanie niezupełnym.

§ 2. Jeżeli kupującym jest konsument, na równi z zapewnieniem sprzedawcy traktuje się publiczne zapewnienia producenta lub jego przedstawiciela, osoby, która wprowadza rzecz do obrotu w zakresie swojej działalności gospodarczej, oraz osoby, która przez umieszczenie na rzeczy sprzedanej swojej nazwy, znaku towarowego lub innego oznaczenia odróżniającego przedstawia się jako producent.

§ 3. Rzecz sprzedana ma wadę fizyczną także w razie nieprawidłowego jej zamontowania i uruchomienia, jeżeli czynności te zostały wykonane przez sprzedawcę lub osobę trzecią, za którą sprzedawca ponosi odpowiedzialność, albo przez kupującego, który postąpił według instrukcji otrzymanej od sprzedawcy.

Art. 5562. [Domniemanie istnienia wady w chwili przejścia niebezpieczeństwa na kupującego]

Jeżeli kupującym jest konsument, a wada fizyczna została stwierdzona przed upływem roku od dnia wydania rzeczy sprzedanej, domniemywa się, że wada lub jej przyczyna istniała w chwili przejścia niebezpieczeństwa na kupującego.

Art. 5563. [Zakres odpowiedzialności sprzedawcy]

Sprzedawca jest odpowiedzialny względem kupującego, jeżeli rzecz sprzedana stanowi własność osoby trzeciej albo jeżeli jest obciążona prawem osoby trzeciej, a także jeżeli ograniczenie w korzystaniu lub rozporządzaniu rzeczą wynika z decyzji lub orzeczenia właściwego organu; w razie sprzedaży prawa sprzedawca jest odpowiedzialny także za istnienie prawa (wada prawna).

Art. 557. [Zwolnienie od odpowiedzialności]

§ 1. Sprzedawca jest zwolniony od odpowiedzialności z tytułu rękojmi, jeżeli kupujący wiedział o wadzie w chwili zawarcia umowy.

§ 2. Gdy przedmiotem sprzedaży są rzeczy oznaczone tylko co do gatunku albo rzeczy mające powstać w przyszłości, sprzedawca jest zwolniony od odpowiedzialności z tytułu rękojmi, jeżeli kupujący wiedział o wadzie w chwili wydania rzeczy. Przepisu tego nie stosuje się, gdy kupującym jest konsument.

§ 3. Sprzedawca nie jest odpowiedzialny względem kupującego będącego konsumentem za to, że rzecz sprzedana nie ma właściwości wynikających z publicznych zapewnień, o których mowa w art. 5561 § 2, jeżeli zapewnień tych nie znał ani, oceniając rozsądnie, nie mógł znać albo nie mogły one mieć wpływu na decyzję kupującego o zawarciu umowy sprzedaży, albo gdy ich treść została sprostowana przed zawarciem umowy sprzedaży.

Art. 558. [Modyfikacja odpowiedzialności]

§ 1. Strony mogą odpowiedzialność z tytułu rękojmi rozszerzyć, ograniczyć lub wyłączyć. Jeżeli kupującym jest konsument, ograniczenie lub wyłączenie odpowiedzialności z tytułu rękojmi jest dopuszczalne tylko w przypadkach określonych w przepisach szczególnych.

§ 2. Wyłączenie lub ograniczenie odpowiedzialności z tytułu rękojmi jest bezskuteczne, jeżeli sprzedawca zataił podstępnie wadę przed kupującym.

Art. 559. [Chwila powstania wad]

Sprzedawca jest odpowiedzialny z tytułu rękojmi za wady fizyczne, które istniały w chwili przejścia niebezpieczeństwa na kupującego lub wynikły z przyczyny tkwiącej w rzeczy sprzedanej w tej samej chwili.

Art. 560. [Odstąpienie, obniżenie ceny, wymiana rzeczy]

§ 1. Jeżeli rzecz sprzedana ma wadę, kupujący może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, chyba że sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla kupującego wymieni rzecz wadliwą na wolną od wad albo wadę usunie. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli rzecz była już wymieniona lub naprawiana przez sprzedawcę albo sprzedawca nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady.

§ 2. Jeżeli kupującym jest konsument, może zamiast zaproponowanego przez sprzedawcę usunięcia wady żądać wymiany rzeczy na wolną od wad albo zamiast wymiany rzeczy żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie rzeczy do zgodności z umową w sposób wybrany przez kupującego jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez sprzedawcę. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość rzeczy wolnej od wad, rodzaj i znaczenie stwierdzonej wady, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie narażałby kupującego inny sposób zaspokojenia.

§ 3. Obniżona cena powinna pozostawać w takiej proporcji do ceny wynikającej z umowy, w jakiej wartość rzeczy z wadą pozostaje do wartości rzeczy bez wady.

§ 4. Kupujący nie może odstąpić od umowy, jeżeli wada jest nieistotna.

Art. 561. [Obowiązek wymiany rzeczy wadliwej na wolną od wad, usunięcie wady]

§ 1. Jeżeli rzecz sprzedana ma wadę, kupujący może żądać wymiany rzeczy na wolną od wad albo usunięcia wady.

§ 2. Sprzedawca jest obowiązany wymienić rzecz wadliwą na wolną od wad lub usunąć wadę w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla kupującego.

§ 3. Sprzedawca może odmówić zadośćuczynienia żądaniu kupującego, jeżeli doprowadzenie do zgodności z umową rzeczy wadliwej w sposób wybrany przez kupującego jest niemożliwe albo w porównaniu z drugim możliwym sposobem doprowadzenia do zgodności z umową wymagałoby nadmiernych kosztów. Jeżeli kupującym jest przedsiębiorca, sprzedawca może odmówić wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady także wtedy, gdy koszty zadośćuczynienia temu obowiązkowi przewyższają cenę rzeczy sprzedanej.

Art. 5611. [Demontaż i ponowne zamontowanie rzeczy]

§ 1. Jeżeli rzecz wadliwa została zamontowana, kupujący może żądać od sprzedawcy demontażu i ponownego zamontowania po dokonaniu wymiany na wolną od wad lub usunięciu wady. W razie niewykonania tego obowiązku przez sprzedawcę kupujący jest upoważniony do dokonania tych czynności na koszt i niebezpieczeństwo sprzedawcy.

§ 2. Sprzedawca może odmówić demontażu i ponownego zamontowania, jeżeli koszt tych czynności przewyższa cenę rzeczy sprzedanej.

§ 3. Jeżeli kupującym jest konsument, może on żądać od sprzedawcy demontażu i ponownego zamontowania, jest obowiązany jednak ponieść część związanych z tym kosztów przewyższających cenę rzeczy sprzedanej albo może żądać od sprzedawcy zapłaty części kosztów demontażu i ponownego zamontowania, do wysokości ceny rzeczy sprzedanej.

Art. 5612. [Dostarczenie rzeczy przez kupującego]

§ 1. Kupujący, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, jest obowiązany na koszt sprzedawcy dostarczyć rzecz wadliwą do miejsca oznaczonego w umowie sprzedaży, a gdy takiego miejsca nie określono w umowie do miejsca, w którym rzecz została wydana kupującemu.

§ 2. Jeżeli ze względu na rodzaj rzeczy lub sposób jej zamontowania dostarczenie rzeczy przez kupującego byłoby nadmiernie utrudnione, kupujący obowiązany jest udostępnić rzecz sprzedawcy w miejscu, w którym rzecz się znajduje.

§ 3. Przepisy § 1 i 2 stosuje się do zwrotu rzeczy w razie odstąpienia od umowy i wymiany rzeczy na wolną od wad.

Art. 5613. [Koszty wymiany lub naprawy]

Z zastrzeżeniem art. 5611 § 2 i 3 koszty wymiany lub naprawy ponosi sprzedawca. W szczególności obejmuje to koszty demontażu i dostarczenia rzeczy, robocizny, materiałów oraz ponownego zamontowania i uruchomienia.

Art. 5614. [Obowiązek przyjęcia od kupującego rzeczy wadliwej]

Sprzedawca obowiązany jest przyjąć od kupującego rzecz wadliwą w razie wymiany rzeczy na wolną od wad lub odstąpienia od umowy.

Art. 5615. [Uznanie żądania za uzasadnione]

Jeżeli kupujący będący konsumentem zażądał wymiany rzeczy lub usunięcia wady albo złożył oświadczenie o obniżeniu ceny, określając kwotę, o którą cena ma być obniżona, a sprzedawca nie ustosunkował się do tego żądania w terminie czternastu dni, uważa się, że żądanie to uznał za uzasadnione.

Art. 562. [Rzeczy dostarczane częściami]

Jeżeli w umowie sprzedaży zastrzeżono, że dostarczenie rzeczy sprzedanych ma nastąpić częściami, a sprzedawca mimo żądania kupującego nie dostarczył zamiast rzeczy wadliwych takiej samej ilości rzeczy wolnych od wad, kupujący może od umowy odstąpić także co do części rzeczy, które mają być dostarczone później.

Art. 563. [Terminy reklamacyjne]

§ 1. Przy sprzedaży między przedsiębiorcami kupujący traci uprawnienia z tytułu rękojmi, jeżeli nie zbadał rzeczy w czasie i w sposób przyjęty przy rzeczach tego rodzaju i nie zawiadomił niezwłocznie sprzedawcy o wadzie, a w przypadku gdy wada wyszła na jaw dopiero później – jeżeli nie zawiadomił sprzedawcy niezwłocznie po jej stwierdzeniu.

§ 2. Do zachowania powyższego terminu wystarczy wysłanie przed jego upływem zawiadomienia o wadzie.

Art. 564. [Podstępne zatajenie wady]

W przypadkach przewidzianych w art. 563 utrata uprawnień z tytułu rękojmi za wady fizyczne rzeczy nie następuje mimo niezachowania terminów do zbadania rzeczy przez kupującego lub do zawiadomienia sprzedawcy o wadzie, jeżeli sprzedawca wiedział o wadzie albo zapewnił kupującego, że wady nie istnieją.

Art. 565. [Ograniczone prawo odstąpienia]

Jeżeli spośród rzeczy sprzedanych tylko niektóre są wadliwe i dają się odłączyć od rzeczy wolnych od wad, bez szkody dla stron obu, uprawnienie kupującego do odstąpienia od umowy ogranicza się do rzeczy wadliwych.

Art. 566. [Zwrot nakładów na rzecz]

§ 1. Jeżeli z powodu wady fizycznej rzeczy sprzedanej kupujący złożył oświadczenie o odstąpieniu od umowy albo obniżeniu ceny, może on żądać naprawienia szkody, którą poniósł przez to, że zawarł umowę, nie wiedząc o istnieniu wady, choćby szkoda była następstwem okoliczności, za które sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności, a w szczególności może żądać zwrotu kosztów zawarcia umowy, kosztów odebrania, przewozu, przechowania i ubezpieczenia rzeczy oraz zwrotu dokonanych nakładów w takim zakresie, w jakim nie odniósł korzyści z tych nakładów. Nie uchybia to przepisom o obowiązku naprawienia szkody na zasadach ogólnych.

§ 2. Przepis § 1 stosuje się odpowiednio w razie dostarczenia rzeczy wolnej od wad zamiast rzeczy wadliwej albo usunięcia wady przez sprzedawcę.

Art. 567. [Odesłanie rzeczy na koszt i niebezpieczeństwo sprzedawcy]

§ 1. Jeżeli sprzedawca dopuszcza się zwłoki z odebraniem rzeczy, kupujący może odesłać rzecz na koszt i niebezpieczeństwo sprzedawcy.

§ 2. W przypadku sprzedaży między przedsiębiorcami kupujący jest uprawniony, a gdy interes sprzedawcy tego wymaga – obowiązany sprzedać rzecz z zachowaniem należytej staranności, jeżeli istnieje niebezpieczeństwo pogorszenia rzeczy. O zamiarze sprzedaży kupujący powinien w miarę możliwości zawiadomić sprzedawcę, w każdym zaś razie powinien wysłać mu zawiadomienie niezwłocznie po dokonaniu sprzedaży. Kupujący może również odesłać rzecz sprzedawcy na jego koszt i niebezpieczeństwo.

Art. 568. [Odpowiedzialność z tytułu rękojmi]

§ 1. Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat, a gdy chodzi o wady nieruchomości – przed upływem pięciu lat od dnia wydania rzeczy kupującemu. Jeżeli kupującym jest konsument a przedmiotem sprzedaży jest używana rzecz ruchoma, odpowiedzialność sprzedawcy może zostać ograniczona, nie mniej niż do roku od dnia wydania rzeczy kupującemu.

§ 2. Roszczenie o usunięcie wady lub wymianę rzeczy sprzedanej na wolną od wad przedawnia się z upływem roku, licząc od dnia stwierdzenia wady. Jeżeli kupującym jest konsument, bieg terminu przedawnienia nie może zakończyć się przed upływem terminu określonego w § 1.

§ 3. W terminach określonych w § 2 kupujący może złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy albo obniżeniu ceny z powodu wady rzeczy sprzedanej. Jeżeli kupujący żądał wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady, bieg terminu do złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy albo obniżeniu ceny rozpoczyna się z chwilą bezskutecznego upływu terminu do wymiany rzeczy lub usunięcia wady.

§ 4. W razie dochodzenia przed sądem albo sądem polubownym jednego z uprawnień z tytułu rękojmi termin do wykonania innych uprawnień, przysługujących kupującemu z tego tytułu, ulega zawieszeniu do czasu prawomocnego zakończenia postępowania.

§ 5. Przepis § 4 stosuje się odpowiednio do postępowania mediacyjnego, przy czym termin do wykonania innych uprawnień z tytułu rękojmi, przysługujących kupującemu, zaczyna biec od dnia odmowy przez sąd zatwierdzenia ugody zawartej przed mediatorem lub bezskutecznego zakończenia mediacji.

§ 6. Upływ terminu do stwierdzenia wady nie wyłącza wykonania uprawnień z tytułu rękojmi, jeżeli sprzedawca wadę podstępnie zataił.

Art. 5681. [Termin przydatności rzeczy do użycia, rękojmia]

Jeżeli określony przez sprzedawcę lub producenta termin przydatności rzeczy do użycia kończy się po upływie dwóch lat od dnia wydania rzeczy kupującemu, sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi za wady fizyczne tej rzeczy stwierdzone przed upływem tego terminu. Przepis art. 568 § 6 stosuje się.

Art. 573. [Roszczenia osoby trzeciej]

Kupujący, przeciwko któremu osoba trzecia dochodzi roszczeń dotyczących rzeczy sprzedanej, obowiązany jest niezwłocznie zawiadomić o tym sprzedawcę i wezwać go do wzięcia udziału w sprawie. Jeżeli tego zaniechał, a osoba trzecia uzyskała orzeczenie dla siebie korzystne, sprzedawca zostaje zwolniony od odpowiedzialności z tytułu rękojmi za wadę prawną o tyle, o ile jego udział w postępowaniu był potrzebny do wykazania, że roszczenia osoby trzeciej były całkowicie lub częściowo bezzasadne.

Art. 574. [Obowiązek naprawienia szkody] [

§ 1. Jeżeli z powodu wady prawnej rzeczy sprzedanej kupujący złożył oświadczenie o odstąpieniu od umowy albo obniżeniu ceny, może on żądać naprawienia szkody, którą poniósł przez to, że zawarł umowę, nie wiedząc o istnieniu wady, choćby szkoda była następstwem okoliczności, za które sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności, a w szczególności może żądać zwrotu kosztów zawarcia umowy, kosztów odebrania, przewozu, przechowania i ubezpieczenia rzeczy, zwrotu dokonanych nakładów w takim zakresie, w jakim nie odniósł z nich korzyści, a nie otrzymał ich zwrotu od osoby trzeciej, oraz zwrotu kosztów procesu. Nie uchybia to przepisom o obowiązku naprawienia szkody na zasadach ogólnych.

§ 2. Przepis § 1 stosuje się odpowiednio w razie dostarczenia rzeczy wolnej od wad zamiast rzeczy wadliwej.

Art. 575. [Zwrot ceny]

Jeżeli z powodu wady prawnej rzeczy sprzedanej kupujący jest zmuszony wydać rzecz osobie trzeciej, umowne wyłączenie odpowiedzialności z tytułu rękojmi nie zwalnia sprzedawcy od obowiązku zwrotu otrzymanej ceny, chyba że kupujący wiedział, iż prawa sprzedawcy były sporne, albo że nabył rzecz na własne niebezpieczeństwo.

Art. 5751. [Zwolnienie od odpowiedzialności]

Jeżeli kupujący uniknął utraty w całości lub w części nabytej rzeczy, albo skutków jej obciążenia na korzyść osoby trzeciej przez zapłatę sumy pieniężnej lub spełnienie innego świadczenia, sprzedawca może zwolnić się od odpowiedzialności z tytułu rękojmi, zwracając kupującemu zapłaconą sumę lub wartość spełnionego świadczenia wraz z odsetkami i kosztami.

Art. 576. [Terminy rękojmi za wady prawne]

Do wykonywania uprawnień z tytułu rękojmi za wady prawne rzeczy sprzedanej stosuje się przepisy art. 568 § 2-5, z tym że bieg terminu, o którym mowa w art. 568 § 2, rozpoczyna się od dnia, w którym kupujący dowiedział się o istnieniu wady, a jeżeli kupujący dowiedział się o istnieniu wady dopiero na skutek powództwa osoby trzeciej – od dnia, w którym orzeczenie wydane w sporze z osobą trzecią stało się prawomocne.

POBIERZ FORMULARZ REKLAMACJI

Zasady odstąpienia od umowy sprzedaży towaru przez kupującego będącego konsumentem

data ostatniej aktualizacji: 28.04.2020

1. Zgodnie z ustawy z dnia 30 maja 2014 o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r., poz. 827) Kupujący będący Konsumentem ma prawo do odstąpienia od Umowy Sprzedaży bez podania przyczyn i bez ponoszenia kosztów z zastrzeżeniem kosztów określonych w art. 33, art. 34 ust. 2 i art. 35 ustawy z dnia 30-05-2014 o prawach konsumenta, w terminie 14 dni kalendarzowych od daty wejścia w posiadanie rzeczy przez Kupującego
lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik (firma kurierska), a w przypadku umowy, która obejmuje wiele rzeczy, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach – od wejścia w posiadanie ostatniej rzeczy, partii lub części .

2. Do zachowania terminu do odstąpienia od Umowy Sprzedaży wskazanego w pkt 1 niniejszego rozdziału wystarczy, aby Kupujący przez jego upływem poinformował Sprzedającego o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy, składając jednoznaczne oświadczenie, które może złożyć przez wykorzystanie jednej z niżej podanych form:

1) zostać wysłane listownie drogą pocztową na adres:

Nobli sp. z o.o., ul. Bardzka 60, 50-517 Wrocław,

2) zostać wysłane drogą mailową na adres: biuro@farbyspecjalistyczne.pl,
3) poprzez wypełnienie formularza dostępnego pod linkiem: https://farbyspecjalistyczne.pl/zasady-funkcjonowania-sklepu/ w zakładce „Odstąpienie od umowy”.

3. Jeżeli Kupujący skorzysta z możliwości złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy drogą elektroniczną, Sprzedający prześle Kupującemu niezwłocznie potwierdzenie otrzymania informacji o odstąpieniu od umowy na trwałym nośniku (np. pocztą elektroniczną).

4. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby Kupujący będący konsumentem wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego mu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy wskazanego w pkt 1.

5. Wzór oświadczenia o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży znajduje się w załączniku do niniejszego Regulaminu w zakładce „Odstąpienie od umowy” pod adresem https://farbyspecjalistyczne.pl/zasady-funkcjonowania-sklepu/

6. W sytuacji, gdy Konsument skutecznie złoży oświadczenie o odstąpieniu od umowy, Umowę Sprzedaży uważa się za nie zawartą.

7. W przypadku skorzystania przez Kupującego, będącego konsumentem z prawa odstąpienia od umowy, Kupujący jest obowiązany odesłać towar niezwłocznie tj. w terminie nie dłuższym niż 14 dni od momentu odstąpienia od Umowy Sprzedaży na adres Sprzedającego w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Termin jest zachowany, jeżeli Kupujący odeśle rzecz przed upływem w/w terminu 14 dni.

8. Konsument powinien zwrócić Towar w takim składzie ilościowym i jakościowym, jaki otrzymał od Sprzedającego. W szczególności powinien dołączyć wszelkie otrzymane wraz z Towarem części, akcesoria, instrukcje, warunki użytkowania, itp. dokumenty, a także oryginalne opakowanie również wtedy, gdy zostało usunięte w ramach wykonywania zwykłego zarządu rzeczą sprzedaną. Zwrot następuje za pisemnym potwierdzeniem odbioru Towaru przez Sprzedawcę.

9. Zwrot towaru następuje na adres, który Kupujący – konsument jest zobowiązany uzgodnić ze Sprzedającym za pośrednictwem adresu e-mail: biuro@farbyspecjalistyczne.pl lub telefonicznie pod numer +48 71 794 43 44 (opłata za połączenie wg taryfy operatora telekomunikacyjnego Kupującego).

10. W przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedaży, Sprzedający zwraca Kupującemu wszystkie otrzymane od niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Kupującego sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedającego), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym Sprzedający został poinformowany o decyzji Kupującego o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy.

Zwrotu płatności Sprzedający dokonuje przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Kupującego użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Kupujący wyraźnie zgodzi się na inne rozwiązanie; w każdym przypadku Kupujący nie ponosi żadnych opłat w związku ze zwrotem płatności przez Sprzedającego. Sprzedający ma prawo wstrzymania się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy.

11. Kupujący ponosi bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy w związku z odstąpieniem od umowy.

POBIERZ FORMULARZ ODSTĄPIENIA

Dostawa i formy płatności

data ostatniej aktualizacji: 28.04.2020

1. Formy płatności

Klient może wybrać jeden z poniższych sposobów zapłaty:

 • kartą kredytową lub przelewem bankowym – rozliczenia transakcji kartą kredytową i e-przelewem przeprowadzane są za pośrednictwem serwisu PayU
 • przelewem bankowym na konto: 28 1600 1462 1839 5732 7000 0001 BGŻ BNP PARIBAS S.A., Nobli Sp. z o.o., ul. Bardzka 60, 50-517 Wrocław
 • pobranie

2. Koszt transportu

W zależności od wagi i rodzaju towaru oraz formy płatności, do zamówienia zostanie dodany koszt transportu, zgodnie z tabelą poniżej.

cena bruttowagazwykłazwykła pobranieADR *ADR pobranie *
cena netto
paczka≤ 10 kg22,0027,0022,0027,00
17,8921,9517,8921,95
paczka> 10 kg i ≤ 20 kg22,0027,0094,71107,01
17,8921,9577,0087,00
ćwierćpaleta> 20 kg i ≤ 50 kg78,7291,0294,71107,01
64,0074,0077,0087,00
półpaleta> 50 kg i ≤ 120 kg104,55116,85116,85129,15
85,0095,0095,00105,00
paleta> 120 kg153,75166,05184,50196,80
125,00135,00150,00160,00

*Towary ADR – towary na bazie rozpuszczalników lub takie, które z innych przyczyn (np. przez rozmiar) nie mogą zostać nadane paczką.

3. Sposoby i czas dostawy

Sposoby i czas dostawy w Polsce:

 • firma kurierska, przewidywany czas dostawy to ~2 dni robocze od potwierdzenia zamówienia. W wyjątkowych przypadkach czas dostawy może się wydłużyć do 7 dni roboczych (np. ze względu na opóźnienia po stronie firmy kurierskiej)
 • odbiór osobisty (po wcześniejszym umówieniu się z obsługą Sklepu)

W razie chęci dokonania zamówienia z poza Polski należy skontaktować się ze Sklepem i podać kraj oraz kod pocztowy, na który ma być zrealizowana dostawa. Na tej podstawie cena transportu jest ustalana indywidualnie.

Podane powyżej terminy są deklarowanymi przez firmę kurierską. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienie dostarczenia towaru spowodowane przez firmę przewozową.

4. Czas realizacji zamówienia

Czas realizacji zamówienia (czas, w jakim Sklep skompletuje zamówienie i przekaże do wysłania wybraną przez Klienta formą dostawy) wynosi około 2 dni robocze, jednakże w wyjątkowych przypadkach (np. konieczność sprowadzeniu towaru z magazynu producenta lub opóźnienia po stronie firmy kurierskiej), może on ulec wydłużeniu o czym Klient zostanie poinformowany przez obsługę Sklepu.

Polityka prywatności

data ostatniej aktualizacji: 28.04.2020

Przedmiot i cel Polityki –  Jaki jest cel Polityki? Kogo dotyczy? Kto jest administratorem danych osobowych?

Niniejszy dokument opisuje w jaki sposób właściciel serwisu www.farbyspecjalistyczne.pl gromadzi, wykorzystuje, jak również chroni dane osobowe Użytkowników serwisu, w tym sklepu Internetowego.

Właścicielem serwisu oraz administratorem danych jest Nobli sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Bardzkiej 60, 50-517 Wrocław wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego – Rejestr Przedsiębiorców pod numerem KRS 0000342475, sąd rejestrowy: Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej Wydział VI Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego; NIP 8992684140; Regon 021122451 (dalej „my” lub „nas”).

Informacje zawarte w Polityce prywatności dotyczą Użytkowników serwisu, tj. osób odwiedzających nasze strony internetowe, osób zapisujących się na szkolenia, do otrzymywania Newslettera oraz tych, którzy dokonują zakupów za pośrednictwem sklepu w serwisie (klientów, konsumentów).

Odwiedzając stronę www.farbyspecjalistyczne.pl, zapisując się na szkolenie, do Newslettera, składając zamówienie w sklepie, tworząc konto na stronie oraz zawierając umowę sprzedaży, akceptujesz i zgadzasz się na praktyki opisane w niniejszej Polityce.

Pytania, komentarze i prośby dotyczące niniejszej Polityki prywatności są mile widziane i powinny być kierowane do administratora danych, tj.:

Kategorie danych osobowych, cele przetwarzania i podstawy prawne – Jakie dane osobowe przetwarzamy i dlaczego? Jakie są podstawy prawne?

1. Dane niezbędne do złożenia zamówienia, założenia konta, zawarcia umowy sprzedaży.

Składający zamówienie wypełnia stosowny formularz na stronie internetowej, w którym podaje dane, tj. imię, nazwisko, adres dostawy/ siedziby/wysyłki (ulica, numer budynku, numer lokalu, kod pocztowy, miasto, województwo, kraj), numer telefonu oraz adres e-mail, kupujący będący przedsiębiorcą podaje również nazwę firmy oraz nr NIP.

Zamówienie można złożyć zarówno bez rejestracji, ale również (opcjonalnie) rejestrując się/logując do sklepu.

Rejestrując się na stronie tworzone jest konto kupującego. Rejestracja wymaga od kupującego wypełnienia stosownego formularza elektronicznego, dostępnego na stronie internetowej, poprzez wprowadzenie wymaganych danych. Zakres danych obejmuje dane niezbędne do złożenia zamówienia, wymienione powyżej. Rejestracja jest dobrowolna.

Cel: Podanie przez kupującego danych osobowych jest niezbędne do złożenia zamówienia oraz zawarcia i wykonania umowy sprzedaży. Podanie adresu e-mail i/lub numeru telefonu jest niezbędne do potwierdzenia przyjęcia i realizacji zamówienia.

Podstawa prawna:

– art. 6 ust. 1 lit. b) RODO – przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy, tj. przyjęcie oraz realizacja zamówienia, zawarcie i wykonanie umowy sprzedaży;

– art. 6 ust. 1 lit. c) RODO – przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, tj. wynikającego z ustawy o rachunkowości;

– art. 6 ust. 1 lit. f) RODO – przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, tj. dostarczenie klientom informacji o realizacji zamówienia, bieżący kontakt z klientem w zakresie realizacji zamówienia, obsługa reklamacji, żądania odstąpienia od umowy.

2. Dane do zgłoszenia na szkolenie.

W przypadku chęci udziału w szkoleniach przetwarzamy dane tj. imię i nazwisko, nazwa firmy, miasto, adres e-mail oraz telefon kontaktowy.

Cel: Tak pozyskane dane osobowe będziemy przetwarzać w celach przeprowadzenia wszelkich działań związanych z organizacją i realizacją szkoleń.

Podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) RODO – przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, tj. kontakt w związku z przygotowaniem i przeprowadzaniem szkolenia.

3. Dane do Newslettera.

W przypadku zgłoszenia chęci otrzymywania od nas Newslettera zbieramy  i przetwarzamy dane Użytkownika tj. imię oraz adres e-mail.

Cel: Dane związane z Newsletterem będą wykorzystywane do dostarczania informacji marketingowych w celu promocji produktów, bloga, kanału YouTube oraz fanpage’a na Facebooku.

Podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. a) RODO, tj. osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów. Jednocześnie informujemy, iż wyrażoną zgodę można wycofać w dowolnym momencie, wystarczy wysłać taką widomość na adres e-mail: biuro@farbyspecjalistyczne.pl lub kliknąć w link dezaktywacyjny, który jest w każdym naszym Newsletterze. Takie wycofanie zgody nie będzie miało wpływu na zgodność prawną przetwarzania przed wycofaniem zgody.

4. Dane dotyczące użytkowania.

W związku z wizytą w serwisie gromadzimy następujące informacje: dane przeglądarki (np. rodzaj, wersja, język); dane systemu operacyjnego oraz interfejsu; dane witryny, z której nastąpiło przekierowanie (URL strony odsyłającej); dane stron internetowych odwiedzanych w naszym serwisie; datę i godzinę uzyskania dostępu do naszego serwisu; status dostępu / kod statusu HTTP, ilość przesłanych danych, adres protokołu internetowego (IP). Dane te zbierane są w formie plików cookies – więcej o tym przeczytasz w Polityce wykorzystania plików cookies.

Cele: Dane dotyczące użytkowania będą wykorzystywane w celu zapewnienia dostępu do serwisu, ułatwienia korzystania z serwisu oraz w celu wykrycia błędów technicznych i/lub błędów w transmisji komunikacji elektronicznej. Dane będą wykorzystywane również do celów statystycznych, tj. zbierania informacji na temat korzystania z naszego serwisu przez Użytkowników.

Podstawa prawna:

– art. 6 ust. 1 lit. f) RODO – przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią. Interesy te mają na celu zapewnienie Użytkownikowi dostępu do serwisu zgodnie z żądaniem oraz osiągnięcie innych celów określonych powyżej. Podstawa prawna dotyczy wykorzystania niezbędnych plików cookies.

– art. 6 ust. 1 lit. a) RODO – osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę. Podstawa prawna dotyczy wykorzystania statystycznych zewnętrznych plików cookies. Podczas pierwszej wizyty na stronie wyświetlana jest Użytkownikowi informacja na temat stosowania plików cookies. Korzystając
z naszej strony z włączoną w przeglądarce obsługą plików cookies, wyrażasz zgodę na wykorzystywanie plików cookies. Zawsze możesz zmienić ustawienia cookies z poziomu swojej przeglądarki albo w ogóle usunąć pliki cookies. Przeglądarki zarządzają ustawieniami cookies na różne sposoby. W menu pomocniczym przeglądarki internetowej znajdziesz wyjaśnienia dotyczące zmiany ustawień cookies. Więcej o tym przeczytasz w Polityce wykorzystania plików cookies.

Okresy retencji – Jak długo przechowujemy dane osobowe?

Dane osobowe klienta będą przechowywane w celach rozliczeniowych maksymalnie przez okres wynoszący 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin płatności podatku związany z umową zawartą w sklepie. W pozostałym zakresie uzasadnionym celami przetwarzania dane osobowe będą przechowywane tak długo, jak istnieć będzie podstawa prawna ich przetwarzania, chyba, że obowiązujące przepisy prawa wymagałyby dłuższego okresu ich przechowywania. Z końcem okresu przechowywania dane osobowe zostaną usunięte lub zanonimizowane.

W przypadku, kiedy przetwarzamy dane osobowe Użytkownika na podstawie dodatkowych zgód – oczywiście pod warunkiem, że je wyrazi – przetwarzamy je aż do czasu cofnięcia wcześniej udzielonej zgody. W przypadku przetwarzania danych osobowych do celów marketingu bezpośredniego – przetwarzamy je aż do czasu zgłoszenia sprzeciwu względem ich przetwarzania.

Podsumowując, dane Użytkowników przechowujemy nie dłużej niż jest to konieczne do realizacji celów, dla których je zgromadzono, chyba że obowiązujące przepisy prawa wymagają od nas ich dłuższego przechowywania.

Kategorie odbiorców i transfery międzynarodowe – Do kogo przesyłamy dane osobowe i gdzie się one znajdują?

Udostępniamy zebrane dane osobowe klienta wybranemu przewoźnikowi lub pośrednikowi realizującemu przesyłki na nasze zlecenie. W przypadku klienta, który korzysta ze sposobu płatności elektronicznych lub kartą płatniczą udostępniamy zebrane dane osobowe klienta, wybranemu podmiotowi obsługującemu powyższe płatności. Możemy również przekazywać dane dostawcom, którym zlecimy usługi związane z przetwarzaniem danych osobowych, np. dostawcom usług IT, podmiotom obsługującym serwis internetowy. Takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy powierzenia zawartej z nimi i tylko zgodnie z naszymi poleceniami.

Każdy przypadek przyznania dostępu do danych osobowych Użytkowników jest ograniczony do tych osób/podmiotów, które muszą uzyskać dostęp do danych Użytkowników, aby móc wypełniać swoje obowiązki zawodowe. Udostępnimy również dane osobowe Użytkowników zgodnie z wymogami lub zezwoleniami obowiązującego prawa profesjonalnym doradcom, organom rządowym i sądom.

Dane osobowe nie są przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.

Bezpieczeństwo danych – w jaki sposób chronimy dane osobowe?

Wszystkie dane osobowe Użytkowników uzyskane za pośrednictwem naszego serwisu są przetwarzane w sposób zapewniający ich bezpieczeństwo, zgodnie z przepisami powszechnie obowiązującego prawa, w szczególności zaś z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

Prawa użytkownika – Jakie prawa mają Użytkownicy i jak można dochodzić swoich praw?

Użytkownikowi Serwisu przysługuje prawo:

   • dostępu do danych oraz otrzymanie ich kopii. Użytkownik ma prawo uzyskać od nas potwierdzenie, czy przetwarzamy jego dane osobowe, a jeżeli ma to miejsce, Użytkownik ma prawo:
    • uzyskać dostęp do swoich danych osobowych,
    • uzyskać informacje o celach przetwarzania, kategoriach przetwarzanych danych osobowych, o odbiorcach lub kategoriach odbiorców tych danych, planowanym okresie przechowywania danych lub o kryteriach ustalania tego okresu, o prawach przysługujących Użytkownikowi na mocy RODO oraz o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego, o źródle tych danych, o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu oraz o zabezpieczeniach stosowanych w związku z przekazaniem tych danych poza Unię Europejską,
    • uzyskać kopię swoich danych osobowych.
   • do sprostowania (poprawiania) danych. Użytkownik ma prawo do sprostowania i uzupełnienia podanych przez siebie danych osobowych. Ma prawo żądać od nas sprostowania tych danych (jeżeli są nieprawidłowe) oraz ich uzupełnienia (jeżeli są niekompletne);
   • do usunięcia danych (prawo do bycia zapomnianym) – jeżeli zdaniem Użytkownika nie ma podstawie do tego, abyśmy przetwarzali jego dane może on żądać, abyśmy je usunęli. Użytkownik ma prawo żądania usunięcia danych osobowych, jeżeli:
    • wycofał określoną zgodę, w zakresie w jakim dane osobowe były przetwarzane w oparciu o zgodę Użytkownika,
    • dane osobowe Użytkownika przestały być niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w których były przetwarzane,
    • wniósł sprzeciw wobec wykorzystywania danych w celach marketingowych,
    • wniósł sprzeciw wobec wykorzystywania danych w celu prowadzenia statystyki korzystania z serwisu, a sprzeciw został uznany za zasadny,
    • dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z prawem.

Pomimo żądania usunięcia danych osobowych, w związku z wniesieniem sprzeciwu lub wycofaniem zgody, możemy zachować pewne dane osobowe w zakresie niezbędnym do celów ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń. Dotyczy to w szczególności danych osobowych obejmujących: imię, nazwisko, adres e-mail oraz historię aplikacji, które to dane zachowujemy dla celów rozpatrywania skarg oraz roszczeń związanych z korzystaniem z naszych usług;

   • ograniczenia przetwarzania danych – Użytkownik może żądać, abyśmy ograniczyli przetwarzanie jego danych osobowych wyłącznie do ich przechowywania lub wykonywania uzgodnionych z Użytkownikiem działań, jeżeli jego zdaniem mamy nieprawidłowe dane na jego temat lub przetwarzamy je bezpodstawnie, lub Użytkownik nie chce, żebyśmy je usunęli bo są jemu potrzebne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń, lub na czas wniesienia sprzeciwu względem przetwarzania danych. Użytkownik ma prawo do żądania ograniczenia wykorzystania jego danych osobowych w następujących przypadkach:
    • gdy kwestionuje prawidłowość swoich danych osobowych – wówczas ograniczymy ich wykorzystanie na czas potrzebny nam do sprawdzenia prawidłowości danych Użytkownika,
    • gdy przetwarzanie danych Użytkownika jest niezgodne z prawem, a zamiast usunięcia danych zażądasz ograniczenia ich wykorzystania,
    • gdy dane osobowe Użytkownika przestały być niezbędne do celów, w których je zebraliśmy lub wykorzystywaliśmy, ale są one potrzebne Użytkownikowi w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń,
    • gdy Użytkownik wniósł sprzeciw wobec wykorzystania swoich danych – wówczas ograniczenie następuje na czas potrzebny do rozważenia, czy – ze względu na szczególną sytuację Użytkownika – ochrona jego interesów, praw i wolności przeważa nad interesami, które realizujemy, przetwarzając dane osobowe Użytkownika;
    • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych Użytkownika w celu prowadzenia marketingu bezpośredniego. Jeżeli Użytkownik skorzysta z tego prawa, zaprzestaniemy przetwarzania danych w tym celu. Jeżeli sprzeciw Użytkownika okaże się zasadny i nie będziemy mieli innej podstawy prawnej do przetwarzania danych osobowych Użytkownika, usuniemy dane Użytkownika, wobec wykorzystania których wniósł on sprzeciw;
   • wniesienia skargi do organu nadzorczego. Użytkownik może zgłaszać do nas skargi, zapytania i wnioski dotyczące przetwarzania swoich danych osobowych oraz realizacji przysługujących mu uprawnień. Jeżeli Użytkownik uważa, że przetwarzamy jego dane niezgodnie z prawem, może złożyć w tej sprawie skargę do organu nadzorczego z siedzibą przy ul. Stawki 2 w Warszawie;
   • cofnąć zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych. Cofnięcie zgody ma skutek od momentu wycofania zgody. Cofnięcie zgody nie wpływa na przetwarzanie dokonywane przez nas zgodnie z prawem przed jej cofnięciem. Cofnięcie zgody nie pociąga za sobą dla Użytkownika żadnych negatywnych konsekwencji. Może jednak uniemożliwić dalsze korzystanie z usług lub funkcjonalności, które zgodnie z prawem możemy świadczyć jedynie za zgodą.

Aby skorzystać z przysługujących Użytkownikowi praw, należy skontaktować się z nami mailowo, pisząc na adres: biuro@farbyspecjalistyczne.pl.

Zmiany niniejszej Polityki prywatności

W celu zapewnienia, iż nasza Polityka spełnia przez cały czas aktualne wymogi ustawowe, zastrzegamy sobie prawo do wnoszenia do niej zmian w dowolnym czasie. Zalecamy częste sprawdzanie tej strony i odwoływanie się do daty ostatniej aktualizacji powyżej.